ןיק לש ותחנמ תייחד
תועשה רפס ,ןאהורמ ןמואה בר
תפרצ 15 -ה האמה תליחת