לבה תרובק
ירמ הכלמל םיליהת רפס
תפרצ ,14 -ה האמה תליחת