-םיתשלפה םע קבאמה ינצינ
ןושמש ירופיס

םהיתודלותו םיתשלפה אצומ
תויארקמ-םדקה

לארשי לע יתשלפה ןוטלשה
ימיב רורחשה תמחלמו
דודו לואש

-ירוטסיהה הנפמה
רופיסו רזעה ןבא ברק
תירבה ןורא תייבש

היפרגוילביב
יהלשב תשלפ
ארקמה תפוקת
[תנווקמ תוליעפ] [ארקמה תורצוא] [ארקמה ירופיס] [ארקמה ירע]