אובמ
היגולואיכראה ייוליג
ובה תנידמ יטילבת
ארקמה פ"ע םיתשלפה אצומ
םיתשלפה םע קבאמה תליחת לע תוירצמ תודועת
ובה תנידמ יטילבת פ"ע תיתשלפה תונפסה
ףוחה רושימב םיתשלפה תובשייתה


ארקמ
ינושאר רוקמ
םירקחמ יעטק
םוכיס