יפרגואגהו ירוטסיהה עקרה
םיתשלפהו לארשי יסחי
תשלפ ירע תירב
םיטפוש רפסב םיתשלפה לש תונושאר תועפוה
ז"ט-ג"י םיטפוש - ןושמש רופיס
םישוריפ טקל
תונומתב ןושמש רופיס


ארקמ
ינושאר רוקמ
םירקחמ יעטק
םוכיס