ירוטסיהה עקרה
תיתשלפה תדה
'ו-'ד 'א לאומש - תירבה ןורא תייבש רופיס
םישוריפ טקל


ארקמ
ינושאר רוקמ
םירקחמ יעטק
םוכיס