שמכמ תכרעמ
הלאה קמע ברק
עובלגה רה ברק
ברח ריכשל ביואמ - םיתשלפו דוד
ותוכלמ ימיב םיתשלפהו דוד
'ז 'א לאומש - לאומש ימיב םיתשלפה דגנ קבאמה
ד"י-ג"י 'א לאומש - שמכמ תכרעמ
ז"י 'א לאומש - הלאה קמע ברק
םייארקמ תורוקמ - םיתשלפה דגנ דוד תוברק
ז"כ 'א לאומש - םיתשלפה תורישב דוד
א"ל ;ט"כ-ח"כ 'א לאומש - עובלגה רה ברק
םייארקמ תורוקמ - דוד ךלמה ידיב םיתשלפה תענכה
םייארקמ תורוקמ - דוד תורישב יתלפהו יתרכה
שמכמ תכרעמ רופיסל םישוריפ טקל
תוכתמב שומישה
הלאה קמע ברקב תיילוג ןוירש


ארקמ
ינושאר רוקמ
םירקחמ יעטק
םוכיס