תירוטסיה הריקס
תיארקמה היפרגוירוטסיהה ןמ תורוקמ
תיארקמה האובנה ןמ תורוקמ
םיירושא תורוקמ
ז"מ הימרי - (ס"הנפל 603) תשלפ לש ילבבה שוביכה


ארקמ
ינושאר רוקמ
םירקחמ יעטק
םוכיס