תוכתמב שומישה

הכולמל תודוונמ ךותמ ,"םיתשלפו םינענכ םירצמ" .א ,רגניז

לופונומ לעו םיתשלפה לש דחוימה יגרולטמה עדיה לע בתכנ תובר"
םינמיס טעמ הכ דע ואצמנ הפוקתה ירתאב ...םדיב וקיזחהש לזרבה
לע לופונומ היה םיתשלפלש ,חינהל םוקמ ןיא םג .לזרבה תקפהל
לע עיבצמ לארשי-ץראמ םיאצממה חותינ ןכש ,הזנורבה תשורח
םיינופצה םיקמעב תינענכה תכתמה תיישעתב תויכשמה
תשורח זוכיר לש םזגומ רואית רסומ יארקמה רפוסה .ןדריה-תעקבבו
םילארשיה לש טבמה-תדוקנ תא ילוא םאותש ,םיתשלפה ידיב תכתמה
".תכתמה תורוקממ הבר הדימב םיקתונמ ויהש ,רהה יבשוי

380 'ע