תירק 'צוה .םיטפוש רפסב םינויע ,"ןד תלחנו ןושמש ירופיס"
.447-435 'ע.רפס
( ריצקת האר)

.י ,ינורהא
תויעב ?תיתשלפ ןכא איה ' תיתשלפה תירמוחה תוברתה' םאה"
,(1986) 1 היגולואיכרא ,"תיתשלפה תוברתה רקחב תוידותמ
. 21 - 11 'ע
( ריצקת האר)

.ש ,ץיבומינוב
תירמוחה תוברתה תרדגה תויעב לע) תובוגתל הבושת"
. 32 - 31 'ע ,(1986) 1 היגולואיכרא ,"תיתשלפה
( ריצקת האר)

.ש ,ץיבומינוב
דגנ לואש לש הנורחאה ותמחלמ לע) עובלג רהב המיסח"
. 8 - 6 'ע ,1981 (6)'ו לומ-תע "(םיתשלפה
( ריצקת האר)

מ ,ןוחיג
. קילאיב דסומ :םילשורי .תירמוחה םתוברתו םיתשלפה

.ט ,ןתוד
,"תיתשלפ ריע לש ותליפנו ותיילע - ןורקע/הנקמ לת"
.28-2 'ע ,(ד"נשת) ז"כ תוינומדק
( ריצקת האר)

ןיטיג .סו ט ,ןתוד
'ע ,(ב"לשת) 'ה תוינומדק ,"הריפח-תונוע עבש - דודשא"
( ריצקת האר)

.מ ,ןתוד
- 89 תוינומדק ,"תירצמה תונמאב תוראותמה תוניפסה תנבהל"
.(ן"שת) 90
( ריצקת האר)

.ש ,ןמסקו
305 תוכרעמ ,"לואש לש תואמצעה-תמחלמ :סמכימ-םוי"
. 48 - 40 'ע ,(1986)
( ריצקת האר)

.י ,ויז
,"םיטפושהו תולחנתהה תפוקתב םיתשלפו םינענכ ,םירצמ"
ןב די :םילשורי .ןייטשלקניפ .יו ןמאנ .נ ,הכולמל תודוונמ
.402-348 'ע .ן"שת ,יבצ
( ריצקת האר)

.א ,רגניז
,"לארשי ץרא לש הפוחב םתוזחאיהו 'םיה ייוג' אצומ"
.ו"משת ,תודהיה יעדמל יעישתה ימלועה סרגנוקה ירבד
.6-1 'ע .תודהיה יעדמל ימלועה דוגיאה :םילשורי
( ריצקת האר)

.א ,רגניז
ינופצה הלובגו לארשי-ץראב תיתשלפה תובשייתהה לש התישאר"
.14-3 'ע,(ז"משת) ,43 ,הרדתק ,"תשלפ לש

.א ,רגניז
'ע ,(ן"שת) 54 הרדתק ,"םיתשלפה יהלא ןוגד לש ותוהז תייעבל"
.42-17
( ריצקת האר)

.א ,רגניז
גל ארקמ תיב ,"תומכסומ לע םירוערעו םירוהרה :םיתשלפה לע"
472 - 456 'ע ,ח"משת (ו"טק)
( ריצקת האר)

ןויצנב ,אירול
.לארשיו ןענכ ,"רוצו לארשי תוכלממ דוסייו םיתשלפה"
.17-1 'ע .ד"לשת ,קילאיב דסומ :םילשורי

.ב ,רזמ
ג"י תוינומדק ,"שטב לת/הנמתב םילארשיו םיתשלפ ,םינענכ"
.97-89 'ע .(מ"שת)

םלק .'גו .ע ,רזמ
,"ץיבומינוב .של הבושת ?'תיתשלפ תוברת' דוע אל םנמאה"
.27 - 22 'ע ,(1986) 1 היגולואיכרא
( ריצקת האר)

.ע ,רזמ
,רפס -תירק :םילשורי .יבלסרב רפס ,"תשלפ ירעל היקזח ןיב"
.88-79 'ע .ל"שת

.ב ,דדוע
.74 - 68 'ע ,ז"משת ,(ח"ק) ב"ל ארקמ תיב ,"עובלגב ברקה"
( ריצקת האר)

.ח ,םאר
:םילשורי .יבלסרב ףסוי רפס ,"ילע ימיב םיתשלפב המחלמה"
.245-230 'ע ,ל"שת ,רפס-תירק

.סחנפ ,ןמאנ
תיאבצ הירוטסיה ץבוק ,"תשלפל םיירושאה המחלמה תועסמ"
.285-261 'ע ד"כשת ,(רוויל .י ךרע) ארקמה ימיב י"א לש
( ריצקת האר)

.ח ,רומדת
The Excavation of Medinet Habu, Vol.1 and 4,
University of Chicago, 1939
Nelson, H.H.