ריצקת

(ב"לשת) 'ה תוינומדק ,"הריפח-תונוע עבש - דודשא" .מ ,ןתוד


רשקב ןוידה .1971 תנש דע רתאב תוריפחה תואצות לש םוכיס הפ גיצמ דודשא לת רפוח
וז תרתוכב .םיה-ייוג תובשייתהו תינענכה ריעה ןברוחב קסועה ףיעסב עיפומ םיתשלפל
םיה ייוג לש לג היה םמצע םיתשלפה תעפוה ינפל יכ ןתוד .מ תנקסמ יוטיב ידיל האב
גוסמ םיינקימ םילכל המודה הקימרקה איה הז םודק לגל תירקיעה תודעה ,ותעדל ;םירחאה
ריעה ןברוח ירחא םיעיפומ הז גוסמ סרח-ילכ .(תינוג-דח הקימרק םג הנוכמה) IIIc1
.התמדוקמ הנוש תינכות תלעב השדח ריע דוסיי םעו ,תרחואמה הזנורבה תפוקתמ תינענכה
בתכל םימודה םינמיסב התורח לילג תמתוח ,ראשה ןיב ,התלגתנ הנודנה הבכישב
.יאונימ-ירפיקה

הליג אוה ןאכ - דודשאב האבה הבכישב הנושארל העיפומ תיתשלפה תוברתה ,ןתוד תעדל
ופשחנ תמדוקה הבכישב םגו הפ םג .םייתשלפה םיינוג-ודה סרחה ילכ לש תובר תואמגוד
.םייסופיט םיינענכה םישדקמה ןמ םהיתוינכותב םינושה ,ןחלופ יזכרמכ םיארנה םיניינב

ריעה הנושארל הרצונו יתועמשמ ןפואב ריעה הבחרוה ס"הנפל 11 -ה האמה ףוס תארקל
,ס"הנפל 10-ה האמה עצמאב ירמגל הסרהנו דבלב רצק ןמז המייקתה וז ריע .הנותחתה
תוכופהת הרבע וז ריע םג - רוד רובעכ שדחמ התנבנ ריעהש הארנ .ךלמה דוד י"ע ילוא
,תיקיניפה הקימרקל המודה שדח גוסמ סרח ילכל ףסונ .תגלופמה הכלממה ימי ךשמב תופוכת
לע תודיעמה תוירושא תובותכ יעטק ס"הנפל 7-הו 8-ה תואמה תא תוגציימה תובכשב ולגתנ
תיב ימי ףוסמ םידירש םג ופשחנ .תוירבע תובותכ רפסמ ןכו 'ב ןוגרס לש תועסמה ימי
.תיטסינלהה הפוקתה ןמ ףאו ןויצ תביש ימימ ,ןושאר

"ףוחה רושימב םיתשלפה תובשייתה" :ךמסמ האר