רתאה תווצ

ןמוד לאוי - םירמוח תביתכו יעדמ ץועיי
סייו קילאומש - הקירסו יפארג בוציע
הדיורב ידוא - תבשחוממ הכירע
ןולא הכרב - הקפהו הכירע

תודות

םירמוח תגשהב ותרזע לע תימואלה הירפסה ןסחמ להנמ גרבדלוג המלשל
תימאלסיאה תונמואה אשונב התמורת לע ןייטשלימ לחר ר"דל