ןוחנומ
- ב םיעיפומה םיחנומ ירבסה
."ןיינעה םצע"
יתימא ןמז
ןיב ,אורקל ולכות ,םעפה
ידדובמ תונולח לע ,ראשה
קר םתופיפצש ,אילפהל םוח
החלצה לע ,ריוואמ שולש יפ
דע םישלח תוחוכ תדידמב
תכתוח תודע לע ןכו םיהדהל
קנע דיאורטסא לש ותעיגפל
תא ,הרעשהה יפ לע ,דימשהש
ינוילימ ינפל ,םירואזונידה
.םינש
ןיינעה םצע
םה ןיא עודמו םינייוול םהמ
דציכ ?ונישאר לע םילפונ
ללחל םינייוול םיחלוש
רמאמב ?םישמשמ םה המלו
לעו ךכ לע אורקל ולכות הז
םירושקה םיפסונ םיטרפ
.םינייוולל