ןוחנומ

ב םיעיפומה םיחנומ ירבסה
."ןיינעה םצע"
יתימא ןמז

בקעמ לע אורקל ולכות םעפה
םדא לש ויתובשחמ ירחא
,דנואסארטלוא תועצמאב רחא
םינוילירט דועב םוקיה לע
שדח חרי לע ,םינש לש םיבר
לומ לא שממ הווהתמה
תכלה בכוכ ביבס וניניע
ךרד לע וליפא...ו ןוטפנ
היתומולחמ דחא תא םישגהל
הכלהש הנאיד הכיסנה לש
םה הלא .רבכמ אל המלועל
םהילע םיאשונה ןמ קלח קר
"יתימא ןמז"ב אורקל ולכות
.םכינפלש
ןיינעה םצע

רהוז ספכ עיפומ אוה
םיטיבש .טיבשה והז .םימשב
םדאל תרכומה העפות םה
לע תדעותמו דימתמו זאמ
ךא ,םיבר תורוד ךשמב וידי
דימת אל םיטיבשה לש םביט
.עודי היה
םיאב םה ןינמ ,םיטיבש םהמ
?םתוא רוקחל בושח עודמו
רמאמב אורקל ולכות ךכ לע
.םכינפלש