בוכוטסנ'צ


(םחולה ידוהיה ןוגראה) ל"יא
הלועפב
דרמה

Louisiana Holocaust Survivors - Leo Scher
אוה ,הדגאל ותוא ךפה ובל ץמוא .בוכוטסנ'צב דלונש ידוהי אוה רש ואל
ךרענ רתאב .םיבר םידוהי ליצה ךכבו םעפ רחא םעפ םיצאנה לע םירעה
.יצאנה שוביכה ימיב ותוליעפ לע ותיא ןויאר
http://www.tulane.edu/~so-inst/scher2.html