עקר רמוחו תודבוע
1945-1933 םיעוריא חול האושה תודלותל םיקרפ ישאר
האושב ידוהיה םעה תונברק
םלועב האוש אשונב םירתאל םירושיק

תואטיגה דרמ
הדמשהה תונחמב תוממוקתה
םינזיטרפ - תורעיב