עקר - תוומה תונחמב תודירמ
ואנקריב- ץיוושוא
הקנילברט
רוביבוס

Killing Center Revolts
תואטיגב תוניוזמה תודירמה תפמב הוולמ .הדמשהה תונחמב תודירמה רואת
.תויפרגויבלו םיבושח םיכיראתל תוינפה .תונומת ללוכו הדמשהה תונחמבו
http://www.ushmm.org/outreach/kcrevolt.htm

Key Dates - Killing Center Revolts
.ונמלחו ץיוושוא ,רוביבוס ,הקנילברט :הדמשהה תונחמב דרמה תיצמת
http://www.ushmm.org/outreach/kcrechr.htm

Biography
.רוביבוס הדמשהה הנחמב דרמב ופתתשהש האוש ילוצינ תויודע
http://www.ushmm.org/outreach/smkcrevo.htm