האושה ןמזב הפוריא תונידמב םידוהיה לרוג

ץראב רחב עדימ תלבקל