יצאנה ןוטלשה תוטשפתה תפמ
ShockWave םע יצאנה ןוטלשה תוטשפתה תפמ !שדח
האושה ןמזב הפוריא תונידמב םידוהיה לרוג
תניוזמה תודגנתהה תפמ

ShockWave ב שומיש השענ הז רתאב