תובקעב עסמל םלועה יבחרמ םיידוהי רעונ ינב תואמ םיאצוי הנש יד
הרוצב ידוהיה םעה תא דימשהל םיצאנה וסינ החטשבש ץראב עסמ .רבעה
הרוצב ידוהיה םעה תא דימשהל םיצאנה וסינ החטשבש ץראב עסמ .רבעה
ביתנב הדעצב םייתסמ רבעה תובקעב הז עסמ .תנגרואמו תננכותמ
.תוומה דעצמ לש םירוסייה
.תדחוימו הקומע היווח םיווח עסמב םיפתתשמה רעונה ינב

הז תולאש לואשל םינמזומ םתא הז רודמב .םידימלת רובע םידימלת לש אוה הז רודמ
.וז היווחב וסנתה רבכש םידימלת לש םתרזעב עסמה תארקל םכמצע ןיכהל ,הז תא
שי םא ,עסמה ןמ תויווח ונילא חולשל םינמזומ ,הזה דחוימה עסמה תא םתרבעש ,םתא
לכה םסרפנ ונא .םכלש ישיאה עסמה ןמ תוקורס תונומת ופרצת םא חמשנ םכתורשפאב
.םידמול םתא םהב התיכהו ס"היב ףאלמה םכמש ןויצב

,ןכ ומכ ,םכתושרב שיש יטנוולר רמוח לכ םכמ לבקל חמשנ ,רודמה תחיתפ תארקל
.רודמה לש ונכות יבגל תוציעו תושקב עומשל חמשנ
.םכיכרצל הנעיש ךכ ובצעל חמשנו םידימלתה םכרובע תורש אוה רודמה
. masa@amalnet.k12.il : ל וחלש לכה

םכלש עסמה רופיס תא םירפסמה רעונ ינב לש םיפסונ םירתא םימייק טנרטניאה םלוע יבחרב
רציש ידנקה םייחה דעצמ רתאל רושיק םכתושרל רודמה תחיתפל המדקהכ םייתניב ,ןילופל
.וכרע םהש עסמה תא ראתמה ילאוטריו לויט
http://www.bonder.com/tour/index.html : תבותכה