וטיגה ןויכרא ךותמ - שפנה לע הדימעל
םידוהיה דרמ
תואטיגה דרמל הנש םישימח
תוריעזה תוליהקב תודירמה
הווכאל
ןי'צוט
'זיווסיינ
השראו
הנליו
קוטסילאיב
בוכוטסנ'צ
הנבוק