תונושה תוצראב תידוהיה תינזיטרפה העונתה
הריקס - ינזיטרפה קבאמה
דיוד רענה - סאטא ר"דה תגולפ


Images: Resistance Units
.תונומת ךרד רפוסמ האושה תפוקתב םידוהיה םינזיטרפה לש םרופס
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/timeline/R1942Sum.htm

Resistance 1942-1944
תודגנתה .1942-1944 םינשב ןמז-ר יצ לע תידוהיה תודגנתהה רופיס
םינזיטרפ תוצובקמ לחה .תונוש תורוצ השבל האושה ימיב תידוהיה
הדמשהה תונחממ החירב תונויסנו תודירמב ךשמה ,קשנב תושומח
.יצאנה ןוטלשה תחת ידוהי םייח חרוא לע הרימשב הלכו
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/timeline/resist.htm#Arm

Resisters
יתלבה תודגנתהבו תניוזמה תודגנתהב תוטלוב תויומד םידגנתמה
.תניוזמ
http://fcit.coedu.usf.edu/holocaust/people/resister.htm

Rescue and Resistance
ליכמ דומעה .האושה ןמזב תודגנתההו הלצהה תוחוכ לע םכסמ דומע
.תונומתב הוולמו 1942 תנשב השובכה הפוריאמ החירבה יכרד תפמ תא
http://www.ushmm.org/outreach/rescue.htm

Jewish Partisans
תפמב הוולמ םכסמ דומע - האושה תפוקתב םידוהיה םינזיטפה
ללוכ .1942-1944 םינשה ןיב הפוריא ברעמב תינזיטרפה תוליעפה
.םינזיטרפה אשונל םירושקה םיפסונ םירמוחל תוינפה
http://www.ushmm.org/outreach/jpart.htm

Biography
.םינזיטרפה ןיב ויהש האוש תו/ילוצינ תויודע
http://www.ushmm.org/outreach/smjpart.htm

Lubaczow Partisans
.וזקבול לש םינזיטרפה לש תוירוקמ תונומת - תורפסמ תונומת
http://remember.org/hoffman/partisans.html