שפנה לע הדימעלוכלי דוע אל יכ ,ילע המוד .שפנה לע הדימעל הטונ ובורב רוביצה
םיניכסב .בר ריחמ םלשי ביואה יכ ,הצור רוביצה .חבטל ןאצכ
ודגנתי .םידוצמ םישל דוע ונתי אל .הצמוחב ,תולאב ,וילע ורעתשי
הלא םימיב וניא הדובע-הנחמ לכ יכ ,רורב ןכש .תובוחרב תפוטחמל
אל דרמהש ןבומ .רכנב רשאמ תיבב בטומ - תומל םאו .תוומ :אלא
ולש תא עצבי אל אנושה םאו ןגרואמ היהי ןכ םא אלא ץורפי
רבוטקוא יהלשב וקחדוהש םוקמב ,בוקארקב השעש םשכ קזבה תוריהמב
לבקמ בושו .תונורקה ךותל םידוהי 5,500 הלילה תועש עבש ךשמב
.ירמגל אכודמ דבע דורמי אל יכ ,עודי יגולוכיספ קוח ותוא ףקות
,תודבכה תומולהמה רחאל חוכ תצקמב ופילחה םידוהיהש ,רווחתמ
אל חבטל הכילהה יכ םילעמו םיבשחמו ,תויווחה לכמ העמק וחכפתנ
עמשת אל הנפת רשא לכב .ותוא הריבגה םא יכ ,ןוסאה ןמ התיחפה
תאצל ונייה םיכירצ .היצקאל דגנתהל ונייה םיכירצ :דחא לוק אלא
רבעמ לא ץורפלו המוחה תא ץצופל ,שאב לכה תולעהל ,בוחרה לא
ךא ,םילפונ ויה תונברק תובבר ,ונב םימקונ יאדו ויה םינמרגה .הזמ
ולוכ םלועה לכ ינפב המילכו הפרח ונטעת אלה התע .300,000 אל
.התע רבדה הנשיי יכ רוסא .תלעות לכ הכב התיה אלש ונתונרתו לע
םשפנ לע דומעל םיחרכומ ןטקו לודג ,תודגנתה תולגל התע םיחרכומ
.ביואה לומ

5.11.1942

םולבלגניר לאונמע


תאצוה :ביבא לת .תואטיגה תומחלמ רפס .קחצי ,ןמרקוצ :ךותמ
.100 'מע ,ז"טשת ,דחואמה ץוביקה