םידוהיה דרמ


,ברקה םלגתנ הב .םידוהיה תמחלמב הדדוב התיה אל השראו לבא ,דרמל למסל התיה השראו
תודירמ ויה הירחאו השראו ינפל .ומחלנ השראו וטיגב קר אל לבא .ואישל עיגה הב
תורשעבו בוקארקב ,הנליוובו ןידנאבב ,קוטסילאיבבו בוכוטסנא'צב :הדירמ לש תונויסנו
אל םהבש תומוקמ ויה .םינפ החלצהה הריאה דימת אל .ידוהיה רעונה םחלנ תונחמו תורייע
ועירכה וללה :ךפיהל אלא ,טארנדויה לע ,ופאטסאגה לע ,וטיגה לע טלתשה םחולה ןוגראה
.וטיגה תא בוזעל היה ץלאנ ל"יא אלא הלועפה-יפתשמ אל םהבש תומוקמ ויה .ל"יא תא

םג ידוהיה דיתעב ,תידוהיה הבשחמב ורכזיי ,הלוגב םידוהי לש דרמל רכז היהי םא לבא
זאו ,ורי אל םדיבש םיחודקאהו םינמרגה דגנ ומקש ,בוכוטסנא'צ וטיגב םירוחבה םתוא
,השראו דרמ לש ואישל ועיגה אל דהה תניחבמ םא .וחצרנו - םביוא לע םהינישב ולפנתה
.השראו ידרוממ ולפנ אל - תוריסמהו תונוכנה תניחבמ ,ישפנה חוכה תניחבמ ירה

השק דרמ שי .רתויב השקה דרמה היה אל אוה לבא ,היה תודידב לש דרמ - השראווב דרמה
.םוניהיגב דרמ היהיש רבדה ירשפא :רוביבוסבו הקנילבארטב םישנא ונל וחיכוהו ,רתוי דוע
םאו ,רחואמב םאו ,םמוקתהל ,םיזאגה יאתב ,רוביבוסב ,הקנילבארט ךותב םידוהי ולכי
םדאש רבדה ירשפאש ,ונל וחיכוה םה .םינוילימ לש םחצריה רחאל םג םאו ,לכה תולככ
.ןודבאה םוהתב םחליי


ןמרקוצ קחצי


'מע ,ז"טשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא-לת .תואטיגה תומחלמ רפס .קחצי ,ןמרקוצ :ךותמ
.109