תואוטיגה דרמל הנש םישימח

םרכזל
לכ ירוביג לש שודקה םרכזל שדקומ השרו וטיגב לודגה דרמה ץורפל םישמחה הנשה םוי
םהיחאל וארק רשא ,םינומלאה םימחולה לש םרכזל ,הדמשהה תונחמו תואטיגה לכב תודירמה
רשא ,הלא לש םרכזל ;םייצאנה ןטשה ינב לש םיימומרעה היעטהה יסיסכטב ןומיא תתל אל
ישעמו תודירמה .ליצהלו דורשל ,דגנתהל תנמ לע ילכ לכב וזחאו יעצמא לכב וטקנ
לש למסל וכפה ,ץורח ןולשכל שארמ ונודנ תיאבצה םתחלצה ייוכיס תניחבמ רשא ,תודגנתהה
.תילאטורב המצוע לע תוריחה תבהאו חורה ןוחצנ

דרמה
לע תוינויצה רעונה תועונת ישנא ,תוריעצו םיריעצ לש םהיפתכ לע דרמה אשינ השרו וטיגב
,רקיעב םירפוכו םייתד ,םידוהי םיטסינומוק ,יטסילאיצוסה "דנוב"ה ירבח ,ןהינוג לכ
םהידיל עיגהש ,וטועימו תימצע תרצותמ וקלח ,לק קשנ טעמב םידייוצמ .םע יטושפו םיליכשמ
ליצהל ידכ ,םיטעמה םידוהיה ומחל ,(ילאמשה הפגאמ רקיעב) תינלופה תרתחמה לש התרזעב
.וינב ןורחא דע דמשוה יכ - תמאהמ םיקוחר ויה אלו - ורבס רשא ,ידוהיה םעה דובכ תא

םתאווצ
.ודובכו ידוהיה םעה רכז תא חיצנהל - התיה םהייחל תונורחאה תועשב ,הנורחאה םתבשחמ
קלוד ,בוקרקב "םחולה ץולחה" דקפמ רמא ,"הירוטסיהב תורוש שולש לע םימחלנ ונחנא "
ץורפ רחאל םשר ,השרו וטיגב "םחולה ידוהיה ןוגראה" דקפמ ,'ץיבלינא יכדרמ .דניקסביל
תודגנתהה .הדבועל הכפה וטיגב תימצעה הנגהה .היהו םק ייח םולח " :דרמה
התיה ,םתוא הכירדהש ,תפסונה הבשחמהו ."השעמל וכפה המקנהו תנייוזמה תידוהיה
ונלרוג םא " :התיה היבמלגזב םימחולה דקפמ ,ךו'זוק קזוי לש ותאווצ .ץראב בושיל הנותנ
ץראה ןינב בצק ,הווקמ ינאו .ונייד - תידוהי הנידמ תמקהל תחא הנבל םורתי ןאכ
."ןאכ הדמשהה בצקמ רתוי ריהמ היהי


.7 'מע ,1993 ,האושמ תאצוה .האושמ .ןנחוי ,ןהכ:ךותמ