ודמשוה
ודמשוה
םייחב וראשנ
םידוהיה רפסמ
1939 תנשב
ץראה
םיזוחאב
םירפסמב



90.0
135,000
15,000
150,000
אטיל
89.5
85,000
10,000
95,000
היבטאל
90.0
4,500
500
5,000
הינוטסא
85.7
3,000,000
500,000
3,500,000
ןילופ
84.6
300,000
55,000
355,000
היקבולסוכ'צ
81.0
170,000
40,000
210,000
הינמרג
80.0
60,000
15,000
75,000
ןווי
68.7
55,000
25,000
80,000
היבאלסוגוי
70.0
105,000
45,000
150,000
דנאלוה
66.6
40,000
20,000
60,000
הירטסוא
50.0
425,000
425,000
850,000
הינמור
44.4
40,000
50,000
90,000
היגלב
49.5
204,000
200,000
404,000
הירגנוה
66.6
1,400,000
700,000
2,100,000
* .ר.ס.ס.ס
30.0
90,000
210,000
300,000
תפרצ
26.3
15,000
42,000
57,000
הילטיא
14.0
7,000
43,000
50,000
הירגלוב
33.3
5,000
10,000
15,000
תונוש
71.8
6,140,500
2,405,500
8,546,000
ה"ס

םלועה-תמחלמ ץורפ ברע ןהיתולובג יפל - תוצראה ;ןדמוא לע וקלחב ססובמ הז םוכיס
.היינשה

.םינמרגה ידיב ושבכנש םיחטשה *


,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא לת .ירמהו האושה תודלותל .הרש ,תימשנ :ךותמ
.א"כשת