בוכוטסנא'צ (םחולה ידוהיה ןוגראה) ל"יאןיב ,בוכוטסנא'צ וטיגב ןויצ-ילעופ תגלפמ לש תרתחמה ימיקממ הסירוי .י רפסמ
.םילוצינה

ונסנכתה .היסוז המצעל הארקש הרבח השראוומ תדחוימ תוחילשב ונילא העיגה 1942 ץיקב"
.ןילופ תודהיב שחרתמה לע היפמ עומשל
דוע ןיא .תורייעו םירע תורשעב הרקיב ,רפסה-ילבחב ןמזמ אל התיה יכ ,הרפיס החילשה
,םירופס םידוהי ודרש תורחא תורייעב ;דיחיו דחא ידוהי השגפ תחא הרייעב .ןכותב םידוהי
- הרפיסו הכישמה - השראוומ התאצ ינפל .םינמרגה לצא םידבועה םירלדנסו םיטייח - - בורל
וזיאל היניקלאמ ךרד םיעסומ םישרוגמה םידוהיה יכ ,םינלופ תבכר-ילעופ י"ע תועידי ועיגה
םישענ יכ ,הרסמ ףוסבל .םיתמומ םה ןאכו ,(!הנושארל זא ותוא ונעמש הז םש) הקנילבארט
,ךכל םדי ונתנ םידוהיה ינוגרא לכ אל םנמא .השראווב םחול ידוהי ןוגרא םיקהל םיצמאמ
ונתוא ררועל :איה הנה האוב תרטמ .ןוגראה תא םיקהל השוחנ ותטלחה "ץולחה" זכרמ ךא
החיטבה ףאו ,קשנ שוכרל ונל הארק איה .םוקמב תויורדתסהה ראש םע רשקב אובלו ןגראתהל
.ריעה תא החילשה הבזע הליל ותוא .םיפסכבו םילכב ,תורשפאה תדימב ,עייסל

הניתממ ,ץוביקה תרבח ,ץנאלג הקבר תא ,הדובעה ןמ ירזחב ,יתשגפ 1942 רבמצדב 20 -ב
השיגפ ברע ותוא םייקל ונרבדנ .היפב םיבושח םירבדו השראוומ התע הז הרזח איה .יל
.םוקמב העונתה יליעפמ ןימזהלו ,יתיבב

רבכ ,השראווב ,םש .השראוול העסנו וטיגה ןמ קמחתהל החילצה יכ הקבר הרסמ השיגפב
-יתלב ונירבח תא האצמ ילוי לש היצקאה .תוננוגתהלו הדימעל תיצולחה העונתה תנגרואמ
בוכוטסנא'צש ןוויכ .תצרמנ תידוהי תודגנתה אלל היצקא דוע היהת אל ךא ,םייד םינכומ
ןאכ םיקהל אוה חרכה םידוהי םיפלא המכ ודרש הב הינראבוגב תוטעמה םירעה ןמ איה
תובותכ ןכו השראווב ל"יא ידימ הלביקש םיחדקא המכ המע האיבה הקבר .םחול ידוהי ןוגרא
.םירקנוב תנקתהלו רשק םשל 'זובדא'זפל םיכומסה םירפכב
.םוקמב םידוהיה ינוגרא ראש םע םירבדב אובל זיוהדליש לעו הקבר לע לטוה השיגפ התואב

חוכ-יאב ,תדבועה י"א תעונת ישנאל ףסונ ,ופתתשה הב ,הבישי המייקתנ םימי המכ רחאל
-ץיבונועמש) לאמש ןויצ-ילעופו (קינלאצ :העוט יניא םאו ,ץיבומרבא) םידוהיה םיטסינומוקה
".ןוגראה תמקהל םדי ונתנ םלוכ .(ץיבורוה


'מע ,ז"טשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא לת .תואטיגה תומחלמ רפס .קחצי ,ןמרקוצ :ךותמ
.332