בוכוטסנא'צ ל"יא / הלועפב


ןוגראה תא ומיקה בוכוטסנא'צב "רורד"ו "הינודרוג" ,"ריעצה רמושה" לש הרשכהה יצוביק
.םוקמב םחולה ידוהיה

קשנה

השראוול תודחא םימעפ העסנ הרבח .קשנ-תגשה התיה תירקיעה הלאשה
.המצע ליבשב קשנל התיה הקוקז השראו לבא ,קשנ תצק םנמא האיבהו
-תיבל הדובעל ואצי ונירבח .םוקמב םילכ גישהל ,אופיא ,ונלדתשה
.הריכמל םיחדקא םינלופ םיאיבמ ויה םשל ,ץיברוה לש תשורחה
.וטיגל םייונקה םילכה תא םיסינכמ ונירבח ויה הדובעה ןמ םרזחב
זכרמל םירטמ תורשע לש ךרואב הכשמנ ונממש ,לודג רקנוב הנבנ
תרעבהל ,"לייטקוק" יקובקב םג .קשנה רתסוה ןאכ ;יראה רבעב ,ריעה
.ונידי ומב ונרציי ,םיקנטו םיתב
םידוהיה לע סמ ליטהל ונלחתהו םילודג ףסכ ימוכסל ונייה םיקוקז
וניבג .תואטיגב ידוהיה שוכרה לוסיחב םנוה תא ושעש םהמ ,םירישעה
םא דע ,רצעמב קזחומ היה בריסש ימו ,הלעמו בוהז 15,000 -מ
.וילע לטומה תא םליש

תולועפה
הינמרגמ ורבעש םיטרופסנארטב ןכו ,בוכוטסנא'צב קשנה תיישעתב הלבח תולועפ ונעציב
ךלהמל ועירפהש הלבח-תלועפ הברה ונידי-לע ושענ ,בוקאר ,תשומחתל תשורחה-תיבב .חרזמל
ךא ,תולבחה עוציבב ומשאנש םילעופ ורצענ תחא םעפ אל .תרכינ הדימב והותיחפהו רוצייה
.ולגתנ אל םמצע םילבחמה
הב ועסוהש הליסמה יספ תא ץצופל ידכ ,חרזמה-תבכרל הכלה םירבח השימח לש הצובק
ישנא םהב וחיגשה ,הליסמה יגרב תא וקרפ רבכשכ ,םתדובע עצמאב .םייאבצה םיחולשמה
העברא ולפנ ובש ברק חתפתנ ,שא ובישה םירבחה .שאב םהילע וחתפו ינמרגה ץושקראווה
ודיב קשנ םע לפנש ,ונב לע היה האג ויבא .ומש ראניזדאר ביבא ,ץראה-וב - םהיניב ,םהמ
.םיצאנה םע ברקב

ץוחה םע רשק
ונירבח ודמע 1942 תישארב דוע .םינלופה םינאזיטראפה לא םירבח חולשל םיצמאמ ונישע
םשמו ,אצי'זדנאמל החלשנ םירבח 40 לש הנושאר הצובק .םינאזיטראפ תוצובק םע רשקב
םריבעהל (וטיגב תרתחמל הרזעש תינלופה םילעופה תגלפמ) .ר.פ.פ ירבח ויה םיכירצ
,איהה הביבסב היצקא הכרענ םהה םימיב .אושלו םייעובש םש וכיח ונירבח .תורעיל
רזח ןטק קלח קר לבא ,ךרדב וחרב םה .העסהל תונורקל ולעוה ,םידוהיה לכ םע ,ונירבחו
.ונילא

אל קשנ .םינאזיטראפ לש תורחא תוצובק םע רשק םש ומייקיש רעיל תוצובק חולשל טלחוה
דבלב םיחדקא 3-2 אלא הלביק אל םישנא 10 לש הצובק לכ ,תקפסמ הדימב ונתושרב היה
הלבח תולועפל םיאצוי ויהו ,לודג רקנוב םמצעל ורפח רעיב .לופצינוק תביבסל הכלהו
,המדא-יחופת לש העודי הסכמ שדוח לכ םתושרל דימעיש ושרד לופצינוק רפכה שארמ .תונוש
.םירבח תורשע המכ וחלשנ לופצינוק תביבסל .םתשירדל הנענ אוהו ,'וכו חמק


סאדנארב ןרהא

'מע ,ז"טשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא לת .תואטיגה תומחלמ רפס .קחצי ,ןמרקוצ :ךותמ
.333-332