דיוד רענה - סאטא ר"דה תגולפ:רפסמ אוהו סאטא לאיחי ר"ד תגולפב ןזיטרפ היה ןייטשנרוב לאומש


1942 רבוטקוא

הנהו ,רפכ הזיא ינפ-לע ונרבע ,תרחואמ העשב ,דחא הליל ...
:קד לוק םואתפ ונירחא ארק

!וניתמה ,םינאזיטראפ - -

ויתס-םשג דריש יפ-לע-ףא .רשע ןבכ ןטק רענ דמע בוחרב .ונרצענ
אוה .םורע טעמכו ףחי רענה היה ,דואמ השק היה רוקהו ,ףטוש
.ולוכ דער
.יתלאש - ?רענ ,ךצפח המ- -
.הנע - ,םכתא תכלל ינוצרב- -
םיאופקו םיבוטר .וניסוס תא ףילחהל ונייה םיכירצ הז םוקמב
ונאצמנ עגר רובעכ .הכומסה התקיבה תלד לע ונקפד .ונייה
.םח רדחב
-לעב .דבלב דחא ףיקז תעיבקב היה ידו דצה ןמ דמע הז רפכ
-תחורא תנכהב הקסע תיבה-תלעב .טפנ-תיששעב רוא הלעה תיבה
םיכלהמה םישנא לע התלמח תא לוקב העיבמ איהשכ ,ונל ברע
.םיכרדב תולילב
לא ויתארק .תלדה די-לע דרח דמע ,ונתא והונחקלש ,רענה
תולודגהו תורוחשה ויניעב .בר ןינעב ונב ןנובתה .ןחלושה
.תוממותשה תעבה התארנ
.יננה ידוהי ינא םג ,ןטקה ארק - ?םתא םידוהי - -
.ןחלושה לא שגינ םיחוטב-אל םידעצב
וינפב וננובתהשכ ,התע קר .ונתוא ודירחה ויפב הלא םירבד
.ידוהי דלי ינפ וינפ יכ וניאר ,תיששעה רואל

הרייעה ןמ .ןזיטרפ תויהל דמעומה ,טועפה לש ומש הז - ,דיוד
המכ ינפל םינמרגה וכרעש חבטה ןמ לצינ סנב .והנה זדא'צלומ
.הביבסב ריכהש םירפכה דחאל זא חרב דיוד .ריע התואב םישדוח
תא העור היה הז רכשבו ,המ-ןמז ךשמב והולכליכ םירכיאה
םואתפ ךפהנ דיודו ,ופסינ ול םיבורקה םישנאה לכ .םהיתורפ
ול אצמ הליחת .ותסנרפל ומצעב גואדל חרכומש ,רגובמ שיאל
ומייא םינמרגה .בצמה ערוה םויל םוימ לבא ,אוהש-הזיא םויק
דודנל ליחתמ דיודו .םידוהי ולצא ריתסמש ימ לכל תוומ-שנועב
וב םידיימ םיעורה םירענה ,ותוא םישרגמ םירכיאה .רפכל רפכמ
.םינבא

םע םימחלנה םישנא םנשי יכ ,הרקמב ,דיודל ,ול עדונ דחא םוי
םע השיגפל ושפנ אשנ זאמ .םינזיטרפ םשב םינוכמ םהו ,םינמרגה
ינפ-לע טטושמ היה םויב .םהילא ףרטצהל ידכ ,וללה םישנאה
היה תולילבו ,םחל-תסורפ םינונחת רחאל םשו הפ לבקמ ,םירפכה
רעיש אל .םוקמב ורבעיש םינזיטרפל היפיצ ךותמ םיכרדב ברוא
יכ ,ותוארב ותאילפ הבר המו .םייחב םידוהי םנשי דוע יכ ללכ
היהש ,רענה תא ונלכאה .םידוהי תויהל םילולע םינזיטרפה םתוא
.עבושל לכא אל רבכ הזו ,דואמ בער

טבמ ריבעה ,ןמזה לכ שירחהו החישב ברעתה אלש ,ונלש שודגוב
,םירכיאה תטימ לא שגינו ומוקממ םק םואתפ .דליה לע ךשוממ
םמוד ,ףפוכתה אוה .התחתמ וציצה םידלי ילענ לש תוגוז המכש
.ונלש דיוד תא ליענהל ליחתהו םילענה ןמ דחא גוז איצוה
וננב לעני המ :רומאל ,תוכבלו ןנחתהל וליחתה הריכאהו רכיאה
טבמ ףיעה קר ,רבד הנע אל שודגוב .ונממ וילענ תא וחקי םא
.עגר ורדק ,דימת םיריאמה ,םיבבלנה וינפ .רכיאה ינפב ףעוז
.ונינקל ושענ ןהו ,ףחיה דיוד ילגרל ומיאתה םילענה

.יכרב לע ויתקזחהו יליעמב ןטקה תא יתפטע .ונכרדב ונכשמה
.םדרנו חוכב ילא ץחלנ אוה
המכ םע הרקמב ונמדזנ ןאכ .ונלש לבחב בוש ונאצמנ בורקב
תא םדיל ונרסמו ונתוא תואצומה לכ לע םהל ונרפיס .ונירוחבמ
- - - .הקדיוד תא ,ונרצוא


'מע ,ז"טשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא לת .תואטיגה תומחלמ רפס .קחצי ,ןמרקוצ :ךותמ
.624-623