'ץיבלינא יכדרמ לש ןורחאה ובתכמ- השראו וטיגב םחולה ידוהיה ןוגראה דקפמ 'ץיבלינא יכדרמ)
(וטיגב דרמה דקפמ


הלעמל אוהש רבד לפנ .םילימב ראתל ןתינ אל ונילע רבעש המ"
הגולפ .וטיגה ןמ םיימעפ וחרב םינמרגה .רתויב םיזעונה וניתומולחמ
.תועש 6 -מ הלעמל - היינשהו הקד 40 דמעמ הקיזחה ונלש תחא
ופיקתה ונלש תוגולפ המכ .ץצופתה םינתשרבמה חטשב ןמטוהש שקומה
הז ףא .רתויב תוטעמ םדא חוכב וניתודבא .וטלמנ רשא םינמרגה תא
שיגרמ ינא .הייריה תנוכמ די-לע רוביג לייחכ לפנ . 'י לפנ .גשיה
בר וכרע עצבל ונזעה ותוא רבדהו םילודג םירבד םישחרתמש
. . .םוצעו

שולש חטשל תואצוי הלילה .תינזיטרפ הטישל םירבוע ונא םויהמ לחה
ול ןיא רצק קשנ .קשנ תגשהו רויס :םידיקפת ינש ןהלו ,ברק תוגולפ
ונל םיצוחנ .תורידנ םיתעל ונא םישמתשמ הז קשנב .ךרע לכ ונליבשב
.ץפנ רמוחו היירי תונוכמ ,םיבור ,םינומיר :תופיחדב

קר .וטיגה ידוהי התע םייח םהב ,םיאנתה תא םכינפל ראתל לכוא אל
.ץרחנ םלרוג .רחואמב וא םדקומב ופסיי ראשה .דמעמ וקיזחי םידיחי
קילדהל רשפא יא ,םיפלא םירתתסמ םהב ,אובחמה תומוקמ לכב טעמכ
.ריווא רסוחמ רנ

"טיווש" רודישה תנחת לש אלפנ רודיש ונעמש ונלש רדשמה תועצמאב
וטיגה תומוחל רבעמ ונתוא םירכוזש הדבועה .ונלש המיחלה לע
םולח !הארתנ דוע ילוא !יריקי םולש היה .ונקבאמב ונתוא תדדועמ
תודגנתהה .הדבועל הכפה וטיגב תימצעה הנגהה .היהו םק ייח
המיחלל דע יתייה .השעמל וכפה המקנהו תניוזמה תידוהיה
.םידוהיה םימחולה לש הרובג תאלמו האלפומ


'ץיבלינא 'מ
1943 לירפאב 23 ,וטיג


,םשו די :םילשורי .דועיתב האושה .השראו וטיגמ .ןמרקוצ קחצי לא בתכנ .קחצי ,דרא :ךותמ
.251-250 'מע ,ח"לשת