הנליו


הנליווב יצולחה רעונה תפיסאב ארקוהש זורכ

הנליו / םימחול השולש


Partisans of Vilna
.האושה ימימ םינזיטרפ יריש - הנליומ םינזיטרפה
http://www.well.com/user/ari/klez/waletzky.partisans.html

Partisans Knapsack
.הנליול םורדמ תורעיב םינמרג םילייח ידימ ןזיטרפ י"ע חקלנש קית לש ורופס
http://www.ushmm.org/outreach/92169-26.htm

1 -ב הנליווב יצולחה רעונה תפיסאב ארקוהש זורכ
:1942 ראוניב!חבטל ןאצכ ונוליבויש ןתנ לא

ףלא םינומשמ .ללוש ךתוא םיכילומב ןומא ןתת לא ,ידוהי רעונ
וערק וניניעל .ףלא םירשע ךא ודרש "אטילד םילשורי"בש םידוהיה
.וניתויחאו ,וניחא ,ונירוה תא ונתאמ
?םיאטילה "םיפטוח"ה ידיב הדובעל ופטחנש םירבגה תואמ םה ןכיה
לש םימיאה לילב ונתאמ ואצוהש ,םידליהו תומורעה םישנה ןה ןכיה
?היצקובורפה
?םירופיכה םוי ידוהי םה ןכיה
?ינשה וטיגהמ וניחא ןכיה
.דוע רזח אל וטיגה ירעשמ אצוה רשא לכ
.ראנופל תוליבומ ופאטסגה לש ויכרד לכ
!תוומ איה ראנופו
םניא םכישנו ןכילעב ,םכידלי .הילשא לכ םכילעמ וכילשה !םיססהמה
.דוע
.םלוכ ורונ םש - הנחמ הניא ראנופ
לטוה אטיל ידוהי לע .הפוריא ידוהי לכ תא דימשהל םמוז רלטיה
.רותב םינושארה תויהל
!חבטל ןאצב ךלנ לא
איה ביואל הדיחיה הבושתה םלוא ,ןגמ-ירסחו ונא םישלח ,ןוכנ
!תודגנתה
.םיחצרמ דסחב תויחלמ ןירוח-ינב םימחולכ לופיל בטומ !םיחא
.הנורחאה המישנה דע !ןנוגתהל

.וטיגב הנליו ,1942 ראוניב 1
.346-344 'מע ,ח"לשת ,םשו די :םילשורי .דועיתב האושה .םירחאו ךרוע ,קחצי ,דרא :ךותמ
הנליו / םימחול השולש


,ךרד םהל ועיקבה ,ססוגה הנליו וטיגמ םימחולה ינורחא םע דחי
,קיניובח םהרבאו ןלפק לקנעי :הדקפמה ירבח ינש ,בויבה תורוניצב
.גיב היסא תיטנדוטסה (הנליו וטיגב תרתחמה) .א.פ.פ לש תירשק ןכו
,'ץובוסל ריעה ךרד וכלהו בוטאנגיא תטמיסבש האיציב ועיגה דחי
.רבודמה םוקמל
םתוא רצע ,וניסאק עונלוק דיל ,הקצנידורו הקלאיוו תובוחרה-ןרקב
תביבס .םיחודקא ופלש השולשה .תודועת ושרד םינמרגה .ינמרג רמשמ
םוקמב עגפ ןלפק לש ורודכ .םיהובג םיינמרג םידיקפ השחר עונלוקה
.הנליו ופאטסגב םינאזיטראפה יניינע רקוח ,סורג סקאמ הרונ .ןוכנה
גיב היסאו קיניובח ,ןלפק .הנבוקמ הובג דיקפ םג לפנ ותא דחי
היה לבח ,המקנל םנואמצב .םינמרגב םהירודכ לכ תא חולשל וקיפסה
םימחולה תשולשו - םה םליבשב ןורחאה רודכה תא ריאשהל םהל
.םייח ןכ ירחא וספתנ

םידוהיה ינורחא תא וניימ םש םוקמב ,הסור בוחרל םתוא וליבוה
הרומה ליבשב :תוילת שולש םש דימעה לטיק .הינוטסאל םתעסה ינפל
תב תיטנדוטסה ליבשבו קיניובח םהרבא ד"ועה ליבשב ,ןלפק לקנעי
הככ :םהב הרתיהו םידוהיה לכ תא ףסא אוה .גיב היסא םירשעה
תשולש תא הלתו - !םינמרגב די חולשל זעי רשא שיאל השעיי
.םירוביגה

רבקצוס .א'מע ,ז"טשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא לת .תואטיגה תומחלמ רפס .קחצי ,ןמרקוצ :ךותמ
.451