.השראו וטיגב "םחולה ידוהיה ןוגראה" זורכוטיגב םידוהיה ינומה לא

תא בטיה םירכוז ונלוכ .השראווב הילגהה תלחתהל םישדוח 6 ואלמי 1943 ראוניב 22 -ב
תוומה-הנחמב תוירזכאב ותמוהו וניתויחאו וניחא 300,000 ולבוה םהבש ,םימיאה ימי
רבע לכמ .םוי דלי המ תעד ילב ,דימתמ תוומ-דחפ ייח לש םישדוח 6 ופלח .הקנילברט
ונניזאהב .תושובכה תוצראב ,הינמרגב ,ןמנרבוג-לארנגב םידוהיה תדמשה לע תועידי ונועיגה
םיחצרמהש ,ןיבהל ונא םיבייח םויה .עגר לכו םוי לכ ונתעשל וניכיח תומוגעה תורושבל
הנורחאה ל דע ונלש הדובעה-חוכ תא לצנל םיצור םהש ינפמ קר ,םייח ונתוא וחינה םיצאנה
,םיחוור דוע םיאיבמ םידבעה ןיאשכו .ונחנא םידבע .הנורחאה ונתמישנל דע ,העיזו םד לש
.דימת תאז רוכזל בייח ונתאמ שיא לכו ,ןיבהל ונתאמ שיא לכ בייח הז רבד .םתוא םיגרוה

םידוהיה ןמ וליאכ ואבש ,םיבתכמ לע תועידי םימיוסמ מ םישנא וציפה םינורחאה תועובשב
םעה ינומה .קסיורבוב וא קסנימ די-לע הדובע-תונחמב לוכיבכ םיאצמנה ,השראוומ ולבוהש
תורישב םהש םידוהי ידי לע תוצפומ ןה .הלא תוישעמב ונימאת לא ,םידוהיה
הייסולכואה תא עיגרהל :תמיוסמ הרטמ הזב םהל שי םדמ םיבוקעה םיחצרמה.ופאטסגה
דצמ תונברק אללו ,םיילמנימ תוחוכב ,םיישק ילב האבה הילגהה ךכ-רחאש ידכ ,תידוהיה
לע ורזחת לא ,םידוהי .ודגנתי אלו םיאובחמ וניכי אל םידוהיהש םיצור םה .םינמרגה
.םירקשה ירופיס

,םידוהיה םעה-ינומה .םרכש לע ואובי םיעשפנה ופאטסגה ישנא .םינכוסה ידיב ועייסת לא
.םישבככ הטיחשל םכמצע רוסמל אל ,דגנתהל םינוכנ תויהל םתא םיבייח .הברק העשה
ןפואב דגנתהל תלוכי םהל ןיאש םישנא .ןורקה לא ךלי לא דחא ידוהי וליפא
,בובלמ העידי ונלביק וישכע .ואבחתי רמולכ ,תיביספ תודגנתה ודגנתי ,יביטקא
השעיי אל השראווב .םידוהי יפלא תשולש לש הילגה םש המצעב העציב תידוהיה הרטשמהש
:התע תויהל תבייח ונתמסיס .ךכ לע הדיעמ ןיקיילב תושקנתהה .תאזכ דוע

!םדא-ינבכ תומל םינוכנ לוכה ויהי

1943 ראוני


.240-239 'מע ,ח"לשת ,םשו די :םילשורי .דועיתב האושה .םירחאו ךרוע ,קחצי ,דרא :ךותמ