תוננוגתהל ארוקה זורכ


!המחלמל םימק ונא
:ונרוביצ ברקב המסיס ליטהל וננוצר .םעה תא ררועל הרטמל םהל ומשש הלאמ וננה
!םחליהו הרו ע
!הלצה חתפמ שאייתת לא
.חבטל ןאצכ ,תושידאב תוומה תארקל הכילהב הנופצ הלצהה ןיאש עד
!המחלמב :רתוי הברה לודג והשמב איה הנופצ
הכחמ ול !דיספה רבכ - תוננוגתה לע שארמ רתוומה !לצניהל םייוכיס ול שי ושפנ לע דמועה
.הקנילברט לש קנחה תנוכמב ריפחמ תוומ קרו ךא
!המחלמל םעה הרו ע
!ףוריט ישעמל זוע ךשפנב אצמ
!תוומל םינודינ ונלוכ :ןוגכ הרימא םע הריפחמה ונתמלשהל ץקה
!!!רקש
!םהל םיאכז ונא םג !ונבתכנ םייחל ונא ףא
!םהילע םחליהל תעדל ךירצ קר
העשב אקווד תויחל איה המכח !הבוט ןיעב הלא םייח ךל םינתונשכ תויחל המכח וז ןיא
.ךממ הלא םייח לוזגל םיצורש
!ךייח לע םחליהו םעה הרו ע
! הירוג לע תננוגמה האיבל םא לכ אנ היהת
! טוקשיו וידלי םד לע בא םוש דומעי לא
!ונתדמשה לש הנושארה הכרעמה תפרח דוע הנשית לב
!הנומאה רסוחלו שואייל ץקה
!ונכותבש תודבעה חורל ץקה
!ונל רצבמל תיב לכ אנ ךפהיי !לארשימ שפנ לכ לע ורשב םדב ררוצה םלשי
!המחלמל םעה הרו ע
!ךתלצה הנופצ המחלמב
!הלצה-חתפ ול שי ושפנ לע דמועה
,הלצה םהל איבהל םיצור ונאש ,עשיה ירסח םינומהה םתוא לש םהייח לע המחלמה םשב
ונל .םחליהל ונא םיצור דבלב וניתופשנ לע אל !ונא םימק - םישעמל םעינהל ונא םיבייחשו
וייח הנכסב ויהי דוע לכ !ונתבוח תא םילשנ רשאכ זא קר ונמצע תא ליצהל היהי רתומ
!!!םחליהלו םיכורד תויהל ונילע ,דיחיו דחא וליפאו ,ידוהי לש
:ונתמסיס
!הקנילברטב דחא ידוהי וליפא הפסיי דוע אל
!םעב םידגובה האלה
!הנורחאה ונתמישנ דע שבוכה םע תוומלו םייחל המחלמ
!םישעמל ונוכיה
!םיכורד ויה


.1943 ראוני רעושמה וכיראתו ZZW "ידוהיה יאבצה דוגיא"ל סחוימ זורכה *

.242-241 'מע ,ח"לשת ,םשו די :םילשורי .דועיתב האושה .םירחאו ךרוע ,קחצי ,דרא :ךותמ