קשנב הרזעה ןיינעב םיינלופ תרתחמ ינוגראל "םחולה ידוהיה ןוגראה" תיינפ

13.3.1943

!םירקי םינודא

.השראו תודהי לש ץקל איבהל םילולע םיבורקה םימיה . . .
שומישל םייואר ונל וצקוהש םילכה 49 ךותמ .דואמ ער תירמוח הניחבמ ?םינכומ ונחנא םאה
תועובשב תובורמה תולועפה ירחא ערוה קשנב ונבצמ .תשומחתה רסוח לשב תאזו 36 קר
.ילכ לכל םירודכ הרשע אלא ונדיב ןיא הז עגרב .הבורמ תשומחתב ונשמתשה ןהב ,םינורחאה
.ילפורטסטק בצמ הז ירה
תוגיצנה לש תושידא ךכב הארנ ,הלודג הרזע דימ אובת אל םאש ,תונוטלשל ונמשב ורסמ אנ
,ונלרוגל תיניצ תונגלגלכ איה תשומחת אלל םילכ תבצקה .השראו ידוהי לרוגל תונוטלשהו
תורמל ,ןילופ לש םיטילשה םיגוחב עפעפל ףיסומ תוימשיטנאה סראש ,הרעשהה תא תרשאמו
ונתונוכנ רבדב ענכשל ונתעדב ןיא .תונורחאה םינשה שולש לש יגרטהו ירזכאה ןויסינה
קבאמ לש בצמב השראווב ידוהיה רוביצה אצמנ ראוניב 18 - המ לחה .םחליהל ונרשוכו
.סיעכהל ימשיטנא אלא וניא ,ךכב קפס ליטמ וא תאז שיחכמה .ויתרשמו שבוכה םע דימתמ
ולעיש אלא ,ונניינעל "הנבה"ב וסחייתיש קר אל םיפצמ ונא תוגיצנהו תונוטלשה דצמ םלוא
לע ,בר רעצ םירעטצמ ונא .ןילופ יחרזא ,םידוהיה ינוילימ חצר תא םויה תויעב שאר לא
םינוגראהו תינלופה הלשממה םע ,תירבה תונב תולשממ םע רישי עגמב אובל ונתורשפאב ןיאש
רוביצהו תונוטלשה דצמ ונילא סחיה לעו ונבצמ לע עדימ רוסמל ידכב ,ץוחב םיידוהיה
.ינלופה

!םירקי םינודא
.הלשממה יגיצנו אבצה תונוטלש לצא םישורד םידעצ דימ טוקנל םכשקבא
םיבור 10 ,םיחדקא 50 ,םינומר 100 תוחפל רתלאלו עיגפמב עובתלו הז בתכמ אורקל שקבא
לש תוקיודמ תוינכת םיימוי ךות איצמהל ןכומ ינא .הנוש רטוקב םירודכ יפלא המכו
.והשלכ קפסב לטומ היהי אל קשנ תקפסהב חרכההש ידכ ,תופמ ףוריצב ונלש תודמעה

"םחולה ידוהיה ןוגראה" דקפמ
יכאלמ - -
('ץיבלינא יכדרמ לש ויוניכ)


.244-243 'מע ,ח"לשת ,םשו די :םילשורי .דועיתב האושה .םירחאו ךרוע ,קחצי ,דרא :ךותמ