"םחולה ידוהיה ןוגראה" דוסיי


ויתולועפ לע "םחולה ידוהיה ןוגראה" ח"וד ךותמ

תירוביצה הצעומה הסנוכ דימ .השראו וטיג לש לוסיחה לחה 1942 ילויב 22 'ד םויב ...
'א ר"ד , רלסרב לאומש ,ךולב 'ל :ופתתשה תובישיב .םיעצמא טוקנלו בצמה תא ררבל ידכ
,ןמרטיג קחצי ,קי'זוג 'ד ,יקסבוטראבל-ןייטשלקניפ ףסוי ,ןמדירפ אשיז ,ןמרקוצ קחצי ,ןמרב
,קאס ףסוי ,םולבלגניר לאונמע ר"ד ,ך'זוא 'מ ,ואדנל רדנסכלא ,םיובנשריק םחנמ ,ןלפק ףסוי
תוילאמשה תוינויצה תוגלפמה חוכ-יאב .תוקולח ויה תועדה .רפיש קחצי ר"דו ןאגאז אנכש
ושרד בורה .תרחא וא וז הרוצב תיביטקא הלועפל וארק רוביצ-ינקסע המכ ןכו "ץולחה"ו
ףלא 70-50 ושרוגי השראוומ יכ ,תועומש וצפוה ןכש .בצמה ררבתיש דע - ?יתמ דע .תוכחל
... היצקאה רמגית ךכבו ,('וכו די-יטשופ ,םיריסא ,םילוח ,םינקז) דבלב םידוהי

,"ריעצה רמושה" :ול םיפנוסמה רעונה-ינוגראו "ץולחה" תבישי הכרענ 1942 ילויב 28 -ב
.עיצאזינאגרא-ףמאק-עשידיי - א"קי - םחול ידוהי ןוגרא םיקהל טלחוה ."אביקע"ו "רורד"
Zydowska Organizacja -ZOB תויתואב תינלופה הפשב ויזורכ לע םתוח היה ןוגראה
יכדרמ ,ןיקטבול היבצ ,ןמרקוצ ,רלסרב :ויה הדקפמה ירבח ."םחול ידוהי ןוגרא" - Bojowa
ןייטשלרפ האל ,הקצינטולפ ,ןמטלא היסוט :יראה דצל תחלשמ החלשנ .ןלפק ףסויו םיובננט
ליבשב קשנ גישהלו תינלופה תרתחמה-תעונת םע םירשק רושקל ידכ ,רנליו קרוי-היראו
.וטיגה

. . . !דחא חדקא קר ללכ איהה העשב וטיגה לש וקשנ לכ םלוא ,םחולה ןוגראה םקוה

יאמב 24 -ב ןודנולל חלשנו ,השראווב 1944 סרמב ןמרקוצ קחצי י"ע בתכנש ח"וד ךותמ)
.(תינלופה תרתחמה תועצמאב 1944


.233 'מע ,ח"לשת ,םשו די :םישלורי .דועיתב האושה .םירחאו ךרוע ,קחצי ,דרא :ךותמ