תוננוגתהל האירק - "ריעצה רמושה"


אצומ-ןיאל תויבקעב הכילומ רלטיה לש דושהו חבטה ,חצרה תטיש יכ ונא םיעדוי ...
,םינמרגה ידיב םישובכה ,םייטייבוסה םיחטשב םידוהיה לש םלרוג .תודהיה ןדבואלו
חצרה ןונגנמ .תידוהיה הייסולכואה לש הרומגה התדחכהב השדח הפוקת ןייצמ ואגטראוובו
תונחממ ,בערמ םילדלודמה ,םישומח יתלבה ,םישלחה םידוהיה ינומה דגנ הנפ םוצעה
לע ןוחצינה .םידוהיה יבושיי תא הז רחא הזב לסחמ אוה תינטש תויתטישב .םישוריגמו
.תיזחב ולבסש תודיבאה לע יוציפ םינמרגל םהל שמשל ךירצ םידוהיה

.ודבתנש רלטיה לש םילודגה ויתומולח ללח אלמל הכירצ ןגמה-ירסח םידוהיה םד תכיפשו

יכו הרובגה בר םודאה אבצה ידי-לע קספנ רלטיה לש ויסגלק עסמ יכ ,ונא םיעדוי ןכ
אהת םידוהיה ינומה ליבשב .הפוריאב םזיצאנה לש רומגה ולוסיח ליחתי ביבאה תפקתהב
יכ ושיגרהב ,רלטיה יכ ,רבדב קפס לכ ןיא .םהימי ירבד לכב רתויב םימדה תבר וז הפוקת
חרכומ הלא םישק םימי תארקל .םד לש םיב םידוהיה תא עיבטהל רמאי ,ברקתמ ונוטלש ץק
תורמל .ידוהיה בוחרבש םיינויחה תוחוכה לכ סויג אופא לחי .ןנוכתהל ידוהיה רעונה
תויביספה תסמעמ ונילע הקיעמ תורוד ירודמ .הלאכ םיבורמ תוחוכ ורתונ דוע הדחכהה
הרובג לש םיריהזמו םיפי םיפד םג ונימי ירבדב םייוצמ לבא ;ונמצע תוחוכב הנומאה רסוחו
. . . ףרטצהל ונילע הבוח וללה הרובגה תופוקת לא .םיקבאמו

.1942 סרמב 28 ,("רחשה") Jutrznia השראו תרתחמב "ריעצה רמושה" ןותיע :ךותמ*