תרתחמב תוירשק


1942 יאמב 19

תורענ ;לודג רפוס לש וטעל יוארה אוה אשונ - דועו הקמורפ הקייח ,תורוביגה תורענה
,תוירא תודועת ןהל שי .ןילופ לש תורייעבו םירעב בושו ךולה תועסונה תוזעונו תורוביג
,ונממ תדרפנ איה ןיאש ,בלצ תדנוע ףא ןהמ תחא .תויניארקוא וא תוינלופ - תויראכ ןהו
ןבהי תוכילשמ ןה .הנממ הלעמל ןיאש הנכסב ןה תונותנ םוי-םוי .ונורסחב השח איה וטיגבו
תונכוסמה תויוחילשה תא .ןהישאר תוסכמה תוחפטמה לעו ןהלש יראה הארמה לע קרו ךא
עוסנל ךירצ םא .לק סוסיה אלל ,הפ תייצפ אלל ןתוא תואלממו ןמצע לע ןה תולבקמ רתויב
םשל חירבהלו 'וכו םודארל ,בוכוטסנ'צל ןילבולל ,לבוקל ,בובלל ,קוטסילאיבל ,הנליוול
היה וליאכ הז לכ תושוע ןהירה - ףסכ ,רמוח ,םיילגיל יתלב םימוסרפ ןוגכ ,םירוסא םירבד
ןהירה ,םירע ראשמ וא ,ןילבולמ ,הנליוומ םירבח ליצהל ךירצ םא .וילאמ ןבומ רבדה
םע םירשק רושקל שי םא .רוצעמ םוש ,העינמ םוש ןהינפל ןיא .ןמצע לע המישמה תא תולבקמ
םינוכרד ילעב קרש ,ןמנרבוגל ץוחמ עוסנל היהי רשפאש ידכ ,תבכרל יארחאה ,ינמרג
ןה .ןעוצקמ הז היה וליאכ ,תוטשפב רבדה תא ןה תושוע - העונתב םש םירתומ םידחוימ
-ןה .אטילו ןילוו ןוגכ ,םשל עיגה אל והשלכ ידוהי דסומ לש גיצנ םושש ,םירע ךרד תורבוע
דודיע ירבד תונושאר ואיבהש ןה-ןה .הנליווב הידגרטה לע העידיה תא תונושאר ואיבהש ןה
ויה םימעפ המכ ,םינפב םינפ תוומה תא ואר םימעפ המכ .הנליווב הטילפה תיראשל קוזיחו
תוטשפ וזיאב .םיקוזינ םניא הווצמ יחילש.ןהל קחיש ןלזמ ךא - שופיחל תונותנו תורוסא
םירבג ,םירצונ םיספתנ ןהבש תובכרב ,ןהיתועיסנב ושעש המ לע תוח"וד ןה תורסומ תועינצו
.תאז םלוע תמחלמ ימיב ,הירוטיסהב האנ ףד המשר היידוהיה השאה .הינמרגב הדובעל ,םישנו
המ החונמ תועדוי הלא תורענ ןיא .וז הירוטסיהב ןושאר םוקמל וכזי תוקמורפהו תוקייחה
האלה עוסנל ךירצ רבכו ,םירוסא םירבד וליבוה םושלש ,בוכוטסנ'צמ ואב עגרה הזב .איה
.יהשלכ החונמ אלל ,והשלכ סוסיה אלל תאז תושוע ןה :תועש המכ דועב

לאונמע ,םולבלגניר - רפסמ


.190 'מע ,ח"לשת ,םשו די :םילשורי .דועיתב האושה .םירחאו ךרוע ,קחצי ,דרא :ךותמ