רבמטפסל 27-ב .תפרצ לעו הלודגה הינטירב לע המחלמ הילטיא הזירכה 1940 ינויב 10-ב
הפתוש הילטיא הכפה ,ןאפיו הינמרג הילטיא ןיב תומצעמה שולש םכסה תמיתח םע ,1940
תירב ךותל השילפל הפרטצה ,ןווי תא הילטיא השבכ ,הינמרג תרזעב .המחלמל האלמ
ינילוסומו תימינפ הכפהמ הילטיאב הללוחתה 1943 ילויב 10-ב .תפרצ שוביכלו ,תוצעומה
הילטיא םורדל תירבה תולעב ושלפ 1943 רבמטפסב 3-ב .רצעמב םשוהו ,רטפתהל ץלוא
תימואלה הלשממה שארכ וילע הזירכה ,ינילוסומ תא הצליח הינמרג .הענכנ הלשממהו
,תפרצ חרזמ םורדב הידי לע ושבכנש םירוזיאה תאו הילטיא תא השבכו ,השדחה תיטסישאפה
ידיב הראשנ הילטיאב הטילשהו ,ינילוסומ לש ותלשממ הסרק ךשמהב .ןוויו היבלסוגוי ףוח
םיידיל ותוא וריזחהו הילטיא םורד תא תירבה תולעב וררחש 1944 ךלהמב .ינמרג לשמימ
1945 לירפאב 28-ב .תוינמרג םיידיב המחלמה םות דע ראשנ שעותמה ןופצה .תויקלטיא
.הילטיאב םינמרגה וענכנ יאמב .תוומל הרונו ינילוסומ דכלנ

המחלמה ינפל הילטיא ידוהי

10,000-כ .היסולכואה ללכמ זוחא תירישעכ וויהו 1938 תנשב 57,000 ונמ הילטיא ידוהי
.תולודגה םירעב ויח םידוהיה בור .הירטסואמו הינמרגמ םיטילפ ויה
וטעימ םה .הובגהו ינוניבה דמעמל רקיעב וכייתשה ,הליהקב םילבוקמ ויה רשא ,םידוהיה
.תוימשיטנאמ דחוימ ןפואב ולבס אל םידוהיה .תבורעת יאושינב וברהו תווצמ רומשל
וקקחנ 1938-ב .ןוטלשל רלטיה תיילע רחאל הינמרג ידוהיל טלקמ ץראל הכפה הילטיא
הגלפמה ןמ ,אבצה ןמ ,יחרזאה תורשהמ םידוהיה תא וקליס רשא ,םיידוהי יטנא םיקוח
ראוניב 1-ה רחאל וחרזואש םידוהי לש םתוחרזא .תולודג תורבח לע תולעבמו תיטסישאפה
כ .הילטיא תא בוזעל וצלוא תוניתנ ירסח וא םירז םידוהי 1939 ץרמבו הלטוב 1919
,םידוהיה תעונת תא םיליבגמה םיפסונ םיווצ וקקחנ .1941 דע ורגיה םידוהי 7000-
.תונוש תוילכלכ תולבגהו


המחלמה תפוקתב הילטיא ידוהי

.ופסינ הילטיא ידוהימ 8,000-כ

הילטיא רשאכ .ושרוג אל ךא םידיבכמ םיקוחמ ולבס הילטיאב םידוהיה 1938-1943 םינשב
.םידוהי 40,000-כ הב ויה הינמרג ידי-לע השבכנ
הכרענ 1943 רבוטקואב .םידוהיה יחוליש ולחה ינמרגה שוביכה םע ,1943 רבמטפסב
.ץיוושואל וחלשנו ודכלנ ריעב םידוהיה 8,000 ךותמ 1,000-כו ,אמורב הנושארה הלועפה
.תרתחמל ודרי וא וטלמנ םירתונה םידוהיה בור
םהו עקפוי םידוהיה לש םשוכר לכ יכ עבקש וצ רטשימה םסריפ ,1943 רבמבונב 30-ב
ןכמ רחאלו רבעמ תונחמל וחלשנו ודכלנ ןופצה ידוהימ 7,000-כ .זוכיר תונחמל וחלשיי
ישעמו םייוניע ולבס םש םייקלטיא רהוס יתבב ואלכנ םיבר םידוהי .ואנקריבלו ץיוושואל
.םיבר חצר

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת