ר"ד ,לאונמע ,םולבלגניר
.היצילג ,ץא'צוב דילי .ןוירוטסיה
.לאמש ןויצ-ילעופ יליעפמ
וטיגב תידוהיה תרתחמה ישארמ
.וילהנממו השראו
םירנימסב הצרמ .םיתבה דעו ןגראמ
.תרתחמב צ"הושהו "רורד" לש
. ר.א.ק.יי יליעפמ
- "תבש גנוע" לעפמב םלוע םש ול הנק
םג ארקנה ,וטיגב םירתסה ןויכרא
."םולבלגניר ןויכרא"
תרתחמה לש תוח"ודה תא ןיכה
.םלועה-תודהי תקעזהל תמחולה
ימואלה ידוהיה דעוה לש םינומא שיא
.(םחולה ידוהיה ןוגראה) ל"יאו
.קינבארטל שרוג לירפא דרמ ימיב
אבוה ימואלה ידוהיה דעווה יצמאמב
ראבוסוק הקלימא םירשקה י"ע
אצמו השראוול יקסבאיאפ רודואיתו
באלסי'צאימ ,ינלופ ןנג לצא טלקמ
.יקסלוו
-ב .הפוקתה לע רמוח סוניכב ךישמה
-לע רקנובה הלגתנ 1943 ץראמב 7
לכו ,הנשלה בקע ,ופאטסגה ידי
תוומה-אתמ .קאיבאפל ואבוה וירייד
םשו הנלאיזד תורצחמ תחאל לבוה
.44 ןב ,ותחפשמ ינב םע תמוה
םשב רוא ואר ויתומישרמ קלח
,"אטעג רעוועשראוו ןופ ןציטאנ"
ןוכמה תאצוה ,1952 השראו
.ןילופב ידוהיה ירוטסיהה