השולשל תפרצ הקלחנ ךכמ האצותכ .היגלבו הילטיא ,הינמרג תפרצל ושלפ 1939-40 םינשב
לש םלשמימל ןותנ היה וא ,ינמרגה ךיירל חפוס קלח ,היגלבל רסמנ הקלח :טופיש ימוחת
לש ותושארב תיתפרצ הלשממ שובכ אלה רוזיאב המקוה 1940 ילויב 2-ב .םייאבצ םילשומ
הלועפ הפתישו םדאה תויוכז לע הרהצהה תא הלטיב וז הלשממ .ןטפ פיליפ ירנא לשרמ
יפוחב תירבה תונב ילייח 100,000 ותחנ 1942 רבמבונב 8-ב .םינמרגה םע אלמ ןפואב
החוכ .תפרצ לש םיבחרנ םיקלח הינמרגו הילטיא ושבכ רתוי רחואמ םימי 3 .הקירפא ןופצ
בו ינויב 6-ב .שוביכה רטשמ לש םישקה םיאנתה תובקעב רבגו ךלה תיתפרצה תרתחמה לש
תוחוכ וגוסנ טסוגואב 23-24-ב .תפרצ יפוחב תירבה תולעב תוחוכ ותחנ 1944 טסוגואב 15-
.לוג-הדל רסמנ ןוטלשהו ,הררחוש ריעה ,סירפמ הינמרג

המחלמה ינפל תפרצ ידוהי

.תפרצ תיסולכואמ 1%-מ תוחפ ,350,000 התנמש ,תידוהיה היסולכואה התוויה השילפה ינפל
הירטסוא ,הינמרגמ םיטילפ ויה 50,000-כ ,תפרצ ידילי ויה 150,000 םכותמ
30-הו 20-ה תונשב ועיגה םיפסונ םידוהי .דנלוהמו היגלבמ 25,000-כו ,היקבולסוכ'צו
םייחרזמה תוזוחמבו ,ןרול-סזלאב ,סירפב הזכרתה תידוהיה היסולכואה .הפוריא חרזממ
.םיינופצהו
םיקסע ילעב ,םיישפוח תועוצקמ ילעב ויה רקיעבו ,ינוניבה דמעמה ינב ויה תפרצ ידילי
רחסמבו םייפכ תודובעב רקיעב וקסעוה "םירז"ה םידוהיה .ללובתהל רתוי וטנ םה .םירחוסו
.ידוהי ןויבצ לע רתוי ורמש םהו ,ריעז
ולבקתה םידוהי םירגהמו ,אלמ תויוכז ןויווישמ םידוהיה ונהנ תוימשיטנאה תורבגתה תורמל
.הכרבב

המחלמה תפוקתב תפרצ ידוהי

,םידוהי 90,000-כ רצעמ תונחמב ופסינ וא ,גרוהל ואצוה ,הדמשה תונחמל וחלשנ כ"הס
.תורחא תוצרא ידילי םבור

,תפרצ ידילי 145,000-כ םכותמ ,םידוהי 195,000 ישפוחה רוזיאב ויח 1940 תיצחמב
שוביכה םע ושרוג ןרול סזלא ידוהי .הירטסואו הינמרגמ םיטילפו הפוריא חרזממ ראשהו
.120,000-כ וראשנ השובכה תפרצב .ינמרגה

ישפוחה רוזיאב
,תוירוביצ תורשמב קיזחהל םידוהי לע רסאש ידוהי יטנא קוח םסרופ 1940 רבוטקואל 3-ב
.תרושקתבו ידיינ אלד יקסעב ,תואקנבב ,אבצב ,הארוה ,טפשמב קוסעלו
25,000-כ ואלכנ ויתובקעבו םירז םידוהי לש םתאילכ ריתהש וצ םסרופ רבוטקואב 4-ב
בערב ותמ םהמ םיבר .הדובע ידודגל סייגתהל וצלואו ,הירטסואמו הינמרגמ םידוהי םיטילפ
.תולחמו רוק
הייווסאק ימשיטנאה תושארב "םידוהי יניינעל ישארה דרשמה" םקוה 1941 סראמל 20-ב
,ידוהיה שוכרה תעקפה תא ליעפהש ,רתוי רומח קוחב ףלחוה 1940 רבוטקואמ קוחה .אלאו
.םהיסכנו םידוהיה לש דקפמ םייקל טלחוהו
ללכ תא גצייל היה ודיקפתש "תפרצ ידוהי לש יללכה דוחיא"ה םקוה 1941 רבמבונב 29-ב
.םימייקה םיידוהיה םינוגראה ולטובו ,הנידמה תויושר יפלכ םידוהיה
תונחמב םיאולכ ויהש םירז םידוהי 15,000 חולישל םינמרגה ידיל ורסמנ 1942 טסוגואב
.שובכ אלה רוזיאב

שובכה רוזיאב
,עזג יחנומב םידוהיה דמעמ תא הרידגהש הדוקפ םינמרגה ומסריפ 1940 רבמטפסב 27-ב
,םידוהיה לכ לש דקפמ םויק לע התרוה ,וילא בושל שובכה רוזיאה ןמ וחרבש הלא לע הרסא
1941 לירפאב 26-ב .ידוהיה שוכרה תעקפה הלחה ןכמ רחאל .םיידוהי קסע יתב ןומיס לעו
.םיבר תועוצקמב קוסעל םידוהי לע רסאנ
ידילי 1300 תוברל ,םידוהי 7500-ו ,םידוהי לע םידוצמה ולחה 1941 טסוגואבו יאמב
םיאפורו ןיד יכרוע 1,000 ורצענ 1941 רבמצדב 12-ב .רבעמ תונחמל וחלשנ ,תפרצ
.החרזמ םחוליש תארקל רצעמב ומשוהו םידוהי
ב .בוהצ דוד ןגמ וא עורז יטרס תאישנב םידוהיה תא ובייחש םיווצ ואצוה 1942 ראורבפב
.ץיוושוא ןוויכל יסנארד רבעמה הנחממ הנושארה תבכרה האצי סראמב 28-
ירסח .םידליו םישנ םהיניב ,סירפב םיתפרצ אל םידוהי 12,884 ורצענ ילויב 16-17-ב
ןוידטציאב ולעננ ,םידלי 4000 םהיניב ,םירתונה 9000 .יסנארד הנחמל וחלשנ החפשמה
.ץיוושואל םחלשה ינפל םימי עובשל ,םידירחמ םיאנתב ,לודג טרופס
ירחא דוצמה לחה ,הלוכ תפרצ תא ושבכ םינמרגה רשאכ ,1942 רבמבונב 11-ה ירחא
םש ,תפרצ חרזמ םורדב יקלטיאה שוביכה רוזיאל וטלמנ םיבר םידוהי .ייסראמב םידוהיה
.תונחמל וחלשנו םידוהי 5,000 ודכלנ הצינב .הז רוזיא ושבכ םינמרגהש דע ןוחטבב ויח
לע לומגתכ ,תונחמב םיאולכ ויהש םידוהי תואמ גרוהל ואצוה ,םינורחאה המחלמה ישדוחב
.תיתפרצה תרתחמה תוליעפ

,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת