היגלב

יאבצ שוביכ ןוטלשל הנותנ התיה היגלב .1940 יאמב 10-ב הינמרג ידי-לע השבכנ היגלב
הפתיש בורלש ,תיגלב תודיקפ ידיב רתונ ישעמה לוהינה .יאבצ לשומ ידי-לע הטלשנו ,ינמרג
םע התהדזהו ליעפ ןפואב םיצאנל הדגנתה היסולכואה בור .יצאנה ןוטלשה םע הלועפ
,ךיירה ביצנ חוקיפב ,יאבצה לשמימה תחת תיחרזא הלהנימ הפסונ 1944 ילויב .םידוהיה
.תיגלבה היסולכואה לע חוקיפה תא ריבגהל תנמ לע
עויסב) םיאקירמאהו םיטירבה ידי-לע היגלב לש הבורו לסירב ריעה וררחוש 1944 רבמטפסב
םיכשוממ תוברק רחאל ךא ,דגנ תפקתהל םינמרגה ואצי 1944 רבמצדב .(תיגלבה תרתחמה
.1945 ראוניב היגלב תא ובזע םינמרגהו תירבה תולעב ורבג

המחלמה ינפל היגלב ידוהי

ויה 15,000 .תיללכה היסולכואהמ 1% ,שפנ 90,000-כ ,םידוהיה ויה תינמרגה השילפה ינפל
וזכרתה םידוהיה בור .םהיצאצ וא ,הפוריא חרזממ רקיעב םירגהמ ראשהו ,הינמרגמ םיטילפ
,תוללובתהל וטנ לסירב ידוהי .םידימע םיאמצע ויה םידוהיהמ 75%-כ .לסירבבו ןפרווטנאב
.תינוליחה תודהיל ןהו תויסכודותרואל ןה גוציי היה ןפרווטנאבש דועב
תלשמממ םייגלב םיקנרפ ןוילימ 6 לש הבצקהמ ונהנ ףאו הדהאב היגלבב ולבקתה םידוהיה
.הינמרגמ םידוהיה םיטילפל הרזעל היגלב

המחלמה תפוקתב היגלב ידוהי

.םייגלב םידוהי 40,000-כ ופסינ כ"הס

:םידוהי-יטנא םיווצ םסרפתהל ולחה ,ינמרגה שוביכה רחאל םישדוח השיש ,1940 רבוטקואב
ךרענ .תרושקתהמו טפשמהמ ,רפסה יתבמ ,ירוביצה תורשה ןמ וקלוס םידוהי ,הרסאנ הטיחשה
.תפרצל וטלמנ םידוהי 25,000-כ .דקפמ
עקפוה ידוהיה שוכרה לכ .םידוהיה דגנ תונוש תוילכלכ תונקת ולעפוה 1941 תנש ךלהמב
31-ב .םתעונת הלבגוהו םידוהיה לע רצוע תונקת ולטוה ןכ ומכ ."תוירא" םיידיל רסמנו
וצלוא 1942 ינויב 6-בו ,םיירוביצה רפסה יתבמ םיידוהי םידלי וקלוס 1941 רבמצדב
.דוד ןגמ םע עורז יטרס דונעל םידוהיה
םינוגראה לכ לש ןוילעה דעווכ ,"היגלבב םידוהיה תודחאתה" המקוה 1941 רבמבונב 25-ב
.תידוהיה היסולכואל םינמרגה תודוקפ ןיב ךוותמ שמשל ץלאנ הז ןוגרא .היגלבב םידוהיה
."תודחאתה"ה תולועפ דגנכ לעפ "םידוהיה תנגהל דעווה" םשב ידוהי תרתחמ ןוגרא
תוניתנה ילעב תא רוטפל הליחתב םיכסה יאבצה לשומה .םיחולישה ולחה 1942 תליחתב
25,437 וחלוש 1944 עצמא דעו 1942 עצמאמ .ותחטבהב דמע אל ךא ,שוריגמ תיגלבה
ורבעוה םשמו ,'זדולל וחלשנ םידחא םיפלא .ןילאמב רבעמ הנחמ ךרד ץיוושואל םידוהי
.רבעמהו הדובעה הנחמב ךרפ תדובע וא תולחמ ,בערמ ותמ םירחא םיבר .הדמשהה תונחמל
ו הירטסואמו הינמרגמ םיטילפ םהמ 6,000 ,היגלבב םידוהי 20,000-כ ואצמנ רורחשה תעב
.ןילופמ םידוהי 8,000-


,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת