גרובמסקול

הננוכ הלוג הלשממ .1940 יאמב 9-10-ב הינמרג ידי-לע השבכנ תילרטיינה גרובמסקול
.ןומיז באטסוג ,יחרזאה להנימ שאר ידי-לע יאבצה שוביכה ףלחוה 1940 טסוגואב .ןודנולב
.אבצל יללכ הבוח סויג לע הרוהו ,ךיירל גרובמסקול תא חפסל שיש ריהצה אוה 1942-ב
.תונחמל וחלשנ היפתתשמו ,האכוד התיבשה .הריבה ריעב תיללכ התיבש הצרפ וצה תובקעב
.1944 רבמטפסב תירבה תולעב ידי-לע הררחוש גרובמסקול

המחלמה ינפל גרובמסקול ידוהי

ויח םהמ 2/3-כ .היסולכואהמ 1% וויה םהו ,גרובמסקולב םידוהי 3000-כ ויח 1935-ב
.גרובמסקולל םה םג ועיגה הינמרגמ םידוהי 1,500-כ .תונטקה םירעב ראשהו הריבב
.אלמ תויוכז ןויווישמ ונהנ הירבחו ,תגשגשמ הליהק התיה גרובמסקול ידוהי תליהק

המחלמה תפוקתב גרובמסקול ידוהי

1940 רבמטפסב 5-ב .םידוהי 1,000-מ הלעמל טלמיהל וחילצה ,ינמרגה שוביכה ןמזב
תא וחירכהו ,םידחוימ םיעבורב םידוהיה דודיב לע וויצש תוידוהי יטנאה תונקתה ומסרופ
תוינידמ .םהיסכנמ ולשונו הייפכ תודובעל וסייוג םידוהיה .עורז יטרס דונעל םידוהיה
תפרצל וטלמנו וצלוח םידוהי 2,500-כ ךא ,תיסחי םדקומ הלעפוה שוריגהו הריקעה
כ וחלשנ 1943 לירפאל דעו 1941 רבוטקואמ .1941 רבוטקואל דע ,לגוטרופלו תישפוחה
.גרובמסקולב דרשיהל וחילצה םידוהי 400-כ .טדאטשניזרטלו ץיוושואל 'זדולל םידוהי 800-


,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת