-לע הטלשנ דנלוה .הילגנאב הננוכ הלוג הלשממ .1940 יאמב 10-ב דנלוהל ושלפ םינמרגה
תאו ידנלוהה טנמלרפה תא רזיפ אוה .טראוקניא-סיינ רוטרא ירטסואה ךיירה ביצנ ידי
.םיידנלוה םיצאנל הנידמה לוהינב חתפמ תורשמ רסמו ,הנידמה תצעומ
האכוד התיבשה .תופסונ םירע 2-בו םדרטסמאב תיללכ התיבש הצרפ 1941 ראורבפל 23-ב
קלח תירבה תולעב וררחש 1944 רבמטפסב .יאבצ רטשמ לע זרכוהו םימילא םיעצמאב
הבערה לש רטשמ טילשהלו ץראה ירוזא ראשב קיזחהל וכישמה םינמרגהשכ ,דנלוה םורדמ
.תירבה תולעב ידיב דנלוה הררחוש 1945 יאמב 6-ב .רורטו

המחלמה ינפל דנלוה ידוהי

ראשהו םידנלוה 110,000 םכותמ ,םידוהי 140,000 דנלוהב ויה ינמרגה שוביכה ינפל
,רחסמב וקסע םידוהיהמ 50%-כ .םדרטסמאב ויח םידוהיה בור .הירטסואמו הינמרגמ םיטילפ
םידיקפת ואלמ םידוהי . תורחא תוכאלמב וא תוישעתב 20% ,םימולהיה תיישעתב 10%-כ
.דנלוה לש םייתוברתהו םייטילופה םייחב םייתועמשמ
תויוכז ןויווישמ ונהנ םה .םידרפנ תסנכ יתב ומייקו ,םיזנכשאו םידרפסל וקלחנ םידוהיה
.םיללובתמ ויה דנלוה ידוהי בור .הלשממה ידי-לע וכמתנ םיידוהי םינוגראו ,אלמ

המחלמה תפוקתב דנלוה ידוהי

.המחלמה ךלהמב ופסינ דנלוה ידוהימ 110,000-כ

ויה םיפסונ םיווצ .הטיחש רוסיא - ןושארה ידוהי-יטנאה וצה םסרופ ,1940 טסוגואב 31-ב
םידוהיהו דקפמ לע טלחוה 1941 ראוניל 10-ב ."עזג"ה תורדגה םוחתבו ילכלכה םוחתב
.160,820 דנלוהב ויה דקפמה יפל .םשריהל וחרכוה
.תידוהיה היסולכואה לש תודגנתה תחת ,"תידוהי הצעומ" הננוכ ,1941 ראורבפב 12-ב
םיריעצ 400 ודכלנ ,רתוי רחואמ עובש .ידוהיה עבורב רדסה לע רומשל היה הדיקפת
םידוהיה .םדרטסמא םורדב םידוהיו תינמרגה הרטשמה ןיב המילא תירקת תובקעב ,םידוהי
םינשב .1941 ראורבפב 25-ב תיללכ התיבש הצרפ תאז תובקעב .ןזואהטואמ הנחמל וחלשנ
הלבגוה 1941 סראמב 18-ב ."תוירא" םיידיל רבעוהו םידוהיה לש שוכרה עקפוה 1941- 42
1941 טסוגואב 29-ב .דועו תוברת תודסומ ,ירוביצה תורישהמ וקלוס םהו םידוהיה תודיינ
.םיירוביצו םייעוצקמ רפס יתבב רקבל םידוהי לע רסאנ
דנלוה ידוהי זוכירב לחוהו םידוהיל הייפכב הדובע תונחמ ומקוה 1942 ראוניב
לטוהו םהיתועוצקמב דובעל םהילע רסאנ ,דוד-ןגמ דונעל ובייוח םידוהיה .םדרטסמאב
.רצוע םהילע
תונחמ ינשב וזכור םידוהיה .1943 רבמטפס דע וכשמנ םהו םיחולישה ולחה 1942 ילויב
םידוהי 5,000 וספתנ 1943 רבמטפסב 29-ב .טחווו קרוברטסו :ךכ ךרוצל ומקוהש רבעמ
תוחפשמ ינבו םימולהי ילעופ) ורתונש םינורחאה םידוהיה .קרוברטסו הנחמ ךרד וחלושו
הדמשה תונחמלו ץיוושואל וחלוש םידוהי 110,000-כ .1944 תליחתב וחלוש (תוברועמ
.הדמשהה תונחממ ודרש 5,000-כ .םירחא


,ןתיב הרומז :ביבא-לת .1933-1945 םידוהיה דגנ המחלמה .ס יסול 'ץיבודיווד :ךותמ
.1982/ב"משת