עקר - תוומה תונחמב תודירמ


תא םידרומה ינפב ץורפל ודעונש ,תוימעפ-דח תויוממוקתה ויה הדמשהה תונחמב תודירמה
-תונחממ תויתצובק תונגרואמ תוחירב וא םידדוב לש תוחירבל תומוד ןה .םשמ החירבה ךרד
.תונוש תומוא ינב וחצרנ םהבש ,זוכיר-תונחמב הלבקה ןהל ןיאו ,הדובע תונחמו זוכיר
,רורחשה ברע עצבתה רבדה םלוא ;הנחמה לע חוכב וטתלשה דלאוונכוב הנחמה יריסא םנמוא
חכונ ,םיריסאה ידיל ס"סה ידימ ןוטלשה תרבעה םש הללוחתה ןיוזמ דרמ רשאמ רתויו
ואלכנ ובש ,ץיוושוא זוכירה-הנחמב .ישילשה ךיירהו יצאנה ןוטלשה לש תטלחומה תוטטומתהה
קר היה ,תוירזכא םיכרדב ותמוהו ונוע םתיברמשו ,םינלופ קר טעמכ ומויקל הנושארה הנשב
.ואנקריבב ודנמוקרדנוזה ידבועמ םידוהי ויה םידרומה ;יתועמשמ דחא םיריסא דרמ

עצבלו ןגראל ידכ יוצמ-יתלב המזוי-רשוכו רועיש ןיאל תינחור הרובג התיה השורד
ןיע החוקפ לגר ףכ ךרדימ לכ לעו ,הרומח הרימש תויהב :תוומ-הנחמ לש ויאנתב תוממוקתה
העונת לכ קתיש דחפה רשאכ ,ופאקה ישנאו םינפבמ םידגוב ינפמ רהזיהל חרכה שישכ ,ררוצה
שיחהל םג אלא ,החירב לש תינכת לכ לאל םישל קר אל לולע ריהז-יתלב דעצ לכו ,תישפח
.ולוכ הנחמה לש ותדמשה

םייק .ץיוושואו הקנילברט ,רוביבוס - תומוקמ השולשב וללוחתה הדמשהה תונחמב תודירמה
ואיצוה הקנילברטו רוביבוסב .ץיוושוא הנחמ ןיבו הקנילברטו רוביבוס תונחמה ןיב לדבה
(שיא 800 -כ ונמ םה הקנילברטב) םישנא לש תמיוסמ תומכ תוומל םילבומה םיחולשמה ךותמ
תודובע ,םיחצרנה ירחא וראשנש ,םיצפח לש הנעטהו ןוימ תודובע עצבל וצלוא םהו ,
הדמשהה תונחמב וראשנש ,םידיחיה ויה הלא םידוהי .םיזגה יאת ביבס תודובעו םיתוריש
יאנת תא בטיה ריכהלו םהיניב רבדיהל תורשפאה םהל הנתינו ,רתוי ךשוממ ןמז ךשמב
החירב ונגראו וממוקתהש ,םידרומה הלא םידוהי ויה רוביבוסב ןה הקנילברטב ןה .הנחמה
.הנחמה ןמ תינומה

.םינשבכה דיל - ודנמוקרדנוז - םיריסא לש תוגולפ וקסעוה ץיוושואב חצרה תשורח דיל םג
ישנא .הנחמה םויק לש רתוי תרחואמ הפוקתב םידוהי ויה הז 'ודנמוק'ב היפכה ידבוע תיברמ
,ועדי וז המויא הדובעב קוסעל וחרכוהש םידוהיהו ,םעפ ידמ םיפלחומ ויה ודנמוקרדנוזה
אב םיחולשמ לש רוזחמ םויסב ןכאו ;תומל םהילע היהי חצרל םיעובק היאר-ידע םתויהב יכ
וניבה הקנילברטבו רוביבוסב תונוש תודובעב וקזחוהש םישנאה םג .ודנמוקרדנוזה רות םג
אובי רחואמב וא םדקומב ןכלו ,םיחצורה יניעב םויא םיווהמ םה שחרתמל םידעכ יכ ,בטיה
.םמוי

םהל החיטבמ הניא ןיידע החירבה תחלצה יכ ,ןבומכ ,ועדי הלא תונחמב ודרמש םידוהיה
יזר לכ תא םיעדויה ,םיטלמנה ירחא ףדרמב לודג ץמאמ ועיקשי םיצאנה יכ ,היה רורב .םייח
םייקתהל המישמה ינפב דומעל םה םידיתע ,ףדרמה םגישי אל םא םג .םינפבמ הדמשהה הנחמ
.תוומל םידוהיה לכ תא ןדה ,רטשמבו ,םידוהי רבכ הב ןיאש ,ץראב