דרמה - הקנילברט


הקנילברטב .1943 טסוגואב 2 -ב ץרפ אוהו ,הקנילברטב היה הדמשה הנחמב ןושארה דרמה
םיניארקואו םינמרגל ףסונ ךא ;תורופס תועש וא תחא העשמ רתוי םוקמל םיאבומה ויח אל
םידגבה ןוימב ,תוומל םילבומה םישנאה תצאהב עייסל וצלאנש ,םידוהי תואמ םוקמב וקזחוה
הל המשש ,תרתחמה ןגראמ .טסוגואב וממוקתהש םה - הלא םישנא .םינוש םיתורישבו םיצפחהו
גוח וביבסמ זכיר אוה .יקצי'זנורוח ר"ד השראו שיא ,50 ןבכ אפור היה ,דורמל הרטמל
םישנאה תווצב .וילא'ז םשב ,יקבולסוכ'צה אבצב ןיצק היהש ,ידוהי םהיניבו ,םישנא לש ןטק
ןומאו תודידי ירשקב םירושק ויהש ,היכ'צ ידוהי לש הריעז הצובק התיה םוקמב קזחוהש
ולכי םידוהיהש ,הדבועה .הדירמל םיכורע ויהו םדוק יאבצ ןומיא ולביק םהמ םידחא .ידדה
םע תורכיה ושע םגו הניפ לכ וריכה ,הנחמה לש םיקלחב ישפוח רתוי וא תוחפ ןפואב עונל
לע טלתשהל וא קשנ גישהל םיכרד השפיח הצובקה .עצבמה ןונכת לע הלקה ,הביבסב םישנא
שוכרל ןויסנ השענ .וילא השיג תורשפא אלל ןסחמב בטיה רומש היהש ,הנחמב יוצמה קשנה
לש םיטישכת וא ףסכ לוטיל רוסא היה םידוהיל .םיניארקואה ידימ ףסכ תרומת קשנ
תולד תולחתה רחאל .ןחבמ תעשל ךרע ירבדו ףסכ רוגאל םדיב הלע השעמל ךא ,תונברוקה
ףקתוה ,ףסכה תא הליגש ,ס"סה שיא .יקצי'זנורוח ר"ד לש וידיב ףסכ םוכס הלגתנ הז ןוויכב
קיפסה יקצי'זנורוח .םימיב אבה ידוהיה לע רבג ריעצה יצאנה ךא ,וקבאנ םה .אפורה ידי-לע
םלוא ,וירשק תא רוקחל יוסינ םינמרגה .תוריקחו םייוניעמ טלמיהל תאז ךרדבו ,לער עולבל
.םהישופיחב רבד ולעה אל

סדנהמה היה שדחה עינמה .םייקתהל ןוגראה לדח אל ןושארה תרתחמה ןגראמ לש ותומ ףא לע
ואיבה םימיה דחאב .הנחמב םידוהיה םידבועה לע המ-ןמז ךשמב הנוממ היהש ,יקסבלאג
הוועש םגד עובטל וחילצה םידוהיה הכאלמה-ילעבו ,קשנה ןסחמ תלד תא ןוקיתל םינמרגה
.הלועפל םירשכ-יתלבו םיצפנ-ירסח ויה וזכורש םינושארה םינומירה .םיאתמ חתפמ תנכה םשל
ןמז ותואב ויהש ,םידוהיה 1,200 - כ ןיבמ םירשוק 60 - כ ופתוש הבש ,תינכות הדבוע
םירמושה תווצמ רשפאה לככ םיבר לוסיח ,קשנה לע תוטלתשה היה הרקיע .הנחמה חטשב
ךא ,תודחא םימעפ עבקנ הלועפל דעומה .בורקה רעיה ןוויכב תינומה החירבו ס"סה ישנאו
לעופל תוממוקתהה האצי ףוסבל .תוממוקתהה דעומ תא תוחדל םיריסאה וצלאנ תונוש תוביסמ
.חדקא תיירי השמיש הלועפה תלחתהל תואכ .1943 טסוגואב 2 -ב

:דרמה תא ראית ,ןוק באלסינאטס ,םילוצינהו םידרומה ידירשמ דחא
ךסומה לא ףכית ואוביש ,הדוקפב תוצובקה לא םיחילש םיחלשנ םיירהצה-רחא 4 -ב קוידב"
רבד תא קוספל בייח קשנ לבקל אבה לכ .קצולפמ קאדור - הקולחה לע הנוממה .קשנ לבקל
תואירקה תוזפוח - 'םייח-תוומ' ,'םייח-תוומ' .'!םייח' :הבושתה האב ךכ לעו ,'!תוומ' :המסיסה
.םילחוימה םינומירהו םיחדקאה ,םיבורה תא תולטונ תוטשומ םיידיו ,וז רחא וזב תובהלנה
םירמושה ילדגמ .דימ קתינ ינופלטה רשקה .הנחמבש םיחצרמה ישאר םיפקתומ העש התוא זאמ
ךרד ול ץרופו ס"ס ישנאמ םירמוש ינש לע םודרקב לפנתמ וילא'ז ןטיפקה .ןיזנבב םיתצינ
קאדורש ,םינמרגה לש ןיירושמ וטוא דמוע ךסומה דיל .וידיב דוקיפה תא לטונ אוה .ונילא
.םינמרגב הרוי אוה ונממש ,הפי רותסמ וטואה ול שמשמ התע .ועונמ תא קתישו םידקה
דכלנ קשנה ןסחמ .רלטיה יבלכמ םידחאו ראלדיימ טרוק ררהיפמרוטשה לפונ ויתוירימ
םישנא םייתאמ ונל שי רבכ .םירבחה ןיב קלחתמ קשנה .'ץיבודוס תצובק ידי-לע הרעסב
שאב הלוע .זגה יאת םיתצינ .םירדעמ ,םיתא ,םינזרגב םינמרגה תא םיפיקתמ ראשה .םישומח
םלוא' ,'םיסיטרכ' ,'הפוק' ,'קסיבוקלוו-קוטסילאיב' היתובותכ םע המודמה תבכרה תנחת
תוליהבמה תויריה ידהו שאה תובהל .רעוב - ליב סכאמ ש"ע ןיטקרסקה םג .'וכו 'הנתמה
הפועתה-הדשמ אבצ-ישנא ,בוסוקמ םימרדנ'זו ס"ס ישנא םיאב ,םירבעה לכמ םינמרג םיקיעזמ
תרשרש ךרד ץורפלו סורהל הדוקפ תנתינ .השראוומ תדחוימ ס"ס תגולפ וליפאו ,בורקה
ונתאמ ודרש .םילפונ םינמרג םג םלואו ,םילפונ ונימחול בור .בורקה רעיה ךות לא רוצמה
.םידדוב