רוביבוס


רוביבוסב דרמה

רוביבוס הדמשהה הנחמב תוממוקתהה לע


רוביבוסב דרמה


וביבסמו ,לית יטוח לש םיווק השולשב רדוגמ היה אוה .רעיל ךומס היה רוביבוסב הנחמה
םיניארקוא םירמוש תואמ המכו ס"ס ישנא תורשע המכ ויה הנחמב .הקומע הלעתו םישקומ הדש
תוצובק .תונוש תויעוצקמ תוכאלמבו םידגבה ןוימב וקסעוה םידוהי 500 - כ .םיניוזמ
רתוי רחואמו ,תופוגה תנמטהב ,םיזגה יאת םוחתב ,3 הנחמב הדבע תודרפומ םידוהי
.ןתפירשב

לסוחו לועפל הנחמה לדח ויתובקעבו ,םיריסא דרמ רוביבוסב ץרפ 1943 רבוטקואב 14 - ב
וחילצה םידחא םירקמבו ,החירב לש תונויסנ רוביבוס הנחמב ויה ןכ-ינפל דוע .לילכ
לכ לש החירבו תיללכ תוממוקתה ןוגראב לחוה 1943 ץיקב .טלמיהל םידדוב םיריסא
(השאס) רדנסכלא ידי-לע הגהנוהש ,םיריסא לש הצובק ידי-לע ןנכות עצבמה .םיריסאה
תוילוחש ,ךכ לע הססבתה תינכותה .המחלמה ייובש ןיבמ ידוהי יטייבוס ןיצק ,יקסרו'ציפ
לבקת הילוח לכ .הנחמה ךותב ס"ס ישנא תא ולסחי ,םינושה תועוצקמה-ילעב רקיעב ,םיריצע
קשנה ןסחמ לע טלתשהל הדמע םייובש לש הלודג הצובק .םיוסמ ס"ס שיא גורהל המצע לע
רדג ךותב םינמוסמ תומוקמו רעשה תא ץורפל ורמא םירחא םיריסא .םיריסאה תא דייצלו
.םישקוממ ,החנהה יפל ,םייקנה ,ליתה
ונמזוה הלא .ס"ס ישנא המכ לסחל הלע םיריסאה ידיב .דבלב תיקלח החלצה חילצה עצבמה
.דעומ דועב ןכוהש ,רק קשנב םידוהיה םהילע ולפנתה םשו ,תונושה תואנדסל יהשלכ הלתמאב
הקזח שא הילע החתפנ יכ ,התמישמב החילצה אל ,קשנה ןסחמ לע טלתשהל הדמעש ,הצובקה
,ןורחאה עגרב השענה לע ודמלש ,וללהו ,רשקה לע עדי םיריסאהמ קלח קר .הרימשה ילדגממ
התנפ תחא הצובק .םישקומה תודש לע ולע םהמ םיברו ,רדס ילב המידק וצרפ ,הלהבב ופקתנ
לקתיהל ילב ליתה תורדג ךרד רבעמ ואצמ םירחא .הצוחה הצרפו רמשמה לע הרבגתה ,רעשל
םירודכמ וגרהנ םיבר .החירבהו הצירפה עצבמב קלח ולטנ הנחמבש םידוהיה לכ .םישקומב
.הנחמהמ םירטמ 200 - כ תקחורמ התיה ותליחתש ,רעיל עיגה רכינ קלח ךא ,םישקוממו
ידי-לע חצרנ וא ספתנ בורה ךא ,תוינזיטרפ תודיחיל תוצובק עיגהל וחילצה םיחרובה ןיבמ
ןיבמ תורשע המכ .םינלופה םינזיטרפה תעונת לש םיינמיה םיגלפהו הביבסהמ םירכיאה
תפוקת לע תונורכז בתכש ,יקסרו'ציפ רדנסכלא םהיניבו ,םייחב וראשנ רוביבוס ידרומ
.תוממוקתהה לעו דרמל תונכהה לע ,הנחמב ותוהש


.644 'מע ,1987 ,םשו די :םילשורי ,ןקוש :ביבא לת .האושה .ינל ,ליחי :ךותמ
רוביבוס הדמשהה הנחמב תוממוקתהה לע


הנחמב תוממוקתהה ינגראממ היה ,יטייבוס המחלמ יובש ידוהי - יקסרו'ציפ רדנסכלא רפסמ)
(רוביבוס

לע ותחנוהו ,םיליעמל תחתמ םייובח ויהש םידחא םינזרג וצצ ,הדוקפ יפ לע וליאכ ...
,הארמהמ תולהובמ ,תודחא םישנ .ינשה הנחמהמ האבש הריישה הברקתה העש התואב .ושאר
אלבו הבשחמ לכ ילב תפרוטמ הצירב וצרפ םירחא .ופלעתהש ולאכ ףא ויה ,תוקעצב וצרפ
:םר לוקב יתקעצ ןכ לעו ,רדס תנכשהו ןוגרא לע רבדל המ היה אל ,ררשש בצמב .הרטמ לכ
"!םירבח המידק"
.ןימימ והשימ ירחא קיזחה "!המידק"
"!המידק ,ןילאטס דעב ,תדלומה דעב"
תא תחא-תבב ודחיא הלא תואמסיס .תוומה הנחמב תואגה תואירקה ועמשנ ריהב םויב םערכ
,םיטוחסו םילפשומ ויהש שיא 600 .הינמרג ,היקבולסוכ'צ ,דנלוה ,ןילופ ,היסור ידוהי
.תוריחהו םייחה רבעל "!הרוה" תאירקב וצרפ
.ונכרד תא המסח םיעלקמ שא .הלשכנ קשנה ןסחמ לע הפקתהה

לש שא יופיח תחת ,רמשמה תא ולסיחש רחאל ,םש .ישארה רעשה רבעל ונפ םיחרובה תיברמ
,םכרד לע ורקנש םיטסישפה יניעב לוח ורזיפו םינבא וכילשה ,םתושרב ויהש םידחא םיבור
.רעיה ןוויכב ורהימו רעשה דעב וצרפ
קוליס רחאל םלוא .ליתה-רדג תא ועיקבה דציכ יתיאר .הלאמש התנפ םיריסא לש תחא הצובק
ולפנ יאדו .םירטמ רשע-השימחכ וכרואש םישקומ הדש רובעל ןיידע היה ךירצ ,הזה לושכמה
יטוח תא ונקתינ םש ,םיניצקה ןתיב לא םיריסא לש הצובק םע יתינפ ינא .םהמ םיבר ןאכ
.התמאתה ,שקוממ וניא םיניצקה ןתיב תבריקב חטשהש ,הרעשהה .רבעמ ונרצי ךכו ליתה
ועגפנ וא םישקומ לע ולע םא רורב אל ךא ,ונירבחמ השולש ולפנ ליתה יטוח דיל ,םנמוא
.םינוש םינוויכמ תורורצ ונילע ורונ יכ ,םירודכהמ

...האמ דוע ,םירטמ 100 רבכ ונרבע .םישקומה הדש ונירוחאמו רדגה לש ינשה דצב רבכ ונא
,רהמ ...םיחצרמה ירודכל םיפושח ונא םש ,רוראה יולגה חטשה תא רובעל ...רהמ רתוי ,רהמ
לצב ונא רבכו ...הסחמ תחת תויהל ,םיצעה ןיב לא עיגהל ,רעיה לא עיגהל ,רהמ רתוי
.םיצעה
,םינורחא תוחוכב ,םיטוחס .הרוחא טבמ תונפהלו ריווא טעמ ףואשל תנמ לע הקדל יתרצע
?המלש הפיא ,הקול ןכיה .רעיה לא ונברקתה ...המידק ,הפיפשב םיצר

לש עירכמה םבורש רורב ,םוקמ לכמ .הנחמהמ וטלמנ םישנא המכ ,תואדווב עובקל השק ...
,רעיב בכעתהל אלש רמוא ונרמג .רעיהו הנחמה ןיבש חותפה חטשב ולפנ םיבר .חרב םיריסאה
ןוויכל וחרב םינלופה םידוהיה .םינוש םינוויכל תונפלו תונטק תוילוחל לצפתהל םא יכ
םינוא ירסח .החרזמ ונינפ ,םיטייבוסה ,ונא .חטשהו הפשה תעידי םשל םתוא הכשמ .םלח
אל ,הנחמה תא ףיקהש בחרנה חטשה לכב .הינמרגו תפרצ ,דנלוהמ ואבש םידהיה ויה דחוימב
.שיא םע תפתושמ הפש םהל התיה
.יוצרה ןוויכה תעיבק ונילע ולקה ,ןמזל ןמזמ ונפרועב ורטריטש ,םיבורו םיעלקממ תויריה
לכ ויה אל ץנרפ ידיב ,קתונמ היה ינופלטה רשקה .הנחמה אוה תויריה רוקמש ונעדי
.ומלאנש דע וקחרתנו וכלה תויריה ידה .הרזע קיעזהל םיעצמא
...וניפדור הלא ויהש הארנכ .בר קחרממ תוירי ידה ועמשנ בוש רשאכ ךישחה רבכ

.םידעוצ ונלחתה
לא ואר םאה ,יתלאש םלוכ תא .םישדח םישנא ונילא ופרטצה ,רחא וא הז דצמ ,ןמזל ןמזמ
.םתוא האר אל שיא .המלש תא וא הקול
בחורב החותפ םימ תלעתל ונעגהש דע ,חותפ הדשב רטמוליק השולש ונכלה .רעיה ןמ ונאצי
יתיסינ רשאכ .הכילהב הרבועל היה ןתינ אלו דואמ הקומע התיה הלעתה .םירטמ 6-5 לש
לע ונערתשה דימ .ונתאמ םירטמ 50 - כ לש קחרמב ויהש םישנא תצובקב יתנחבה ,הפקועל
לא עיגהו םמורתה עגר רובעכ ךא ,ונטב לע לחז הליחת .רויסל .שוידקרא תא ונחלשו המדאה
.רזח תורופס תוקד רובעכ .הציר ךות םישנאה
םהינפ לע םירבוע םהירהו ץע יעזג הלעתה תודג לע ואצמ םה .ונלשמ םה הלא ,אשאס"
."םהיניב יוצמ ילאמילאק .ינשה הרבעל
...הלעתה תא וניצח תאז ךרדב

יקסרו'ציפ רדנסכלא