ואנקריב - ץיוושואב דרמה


,םיבר םיטרופסנארט ועיגה ןהבש ,תופוקתב .ודנמוקרדנוזב םיריסאה ויה ץיוושואב םידרומה
תא םיללדמ ויה ,תיסחי העיגר לש םינמזב וליאו ,לודג ודנמוקרדנוזל םיצאנה וקקזנ
.דחוימה ודנמוקה

םויסב הז היה .1944 רבוטקואב 6 -ב ץרפ ואנקריבב 3 'סמ םוירוטמרקב םיריסאה לש דרמה
יכ ועדי ,םידוהי םבור ,ודנמוקרדנוזה ידבועו ,הירגנוה ידוהי לש ינומהה הדמשהה עסמ
םה .ץיוושוא הנחמב תימואלניבה תרתחמה םע רשק היה ודנמוקרדנוזה ישנאל .םירופס םהימי
.בר ןמז ךשמב הנחמב וקסע ותנכהבש ,ללוכ דרמב חותפל ועבתו תיללכה תרתחמב וציאה
םילוקיש ויה ,תונוש תומוא-ינב םייטילופ םיריסא ודמע השארבש ,תיללכה תרתחמל םלוא
ודנמוקרדנוזה לש תופוחדה תואירקל תונעיהל םינכומ ויה אל הישנאו ,םינוש םיללוכ
.דרמב חותפלו

היה ורוקמש ,ץפנ-רמוח - קשנ לש דחא גוס גישהל ודנמוקרדנוזה ידבוע וחילצה ןמזה ךשמב
וב ודבעו ,ץיוושוא הנחמ חטשב היה תשורחה-תיב .'ןוינוא' תשומחתל לודגה תשורחה-תיבב
תוידוהי תורענ תצובק הדרפוה ,ץפנ-רמוחב ולפיט ובש ,םלואב .הלילבו םויב םיריסא תואמ
ה'זור - ואנקריבב םישנה הנחמב הליעפ הרבחל התנפ תימואלניבה תרתחמה .ואנקריבמ
תרתחמה יכרוצל ץפנ-רמוח גישהל תוסנל השקיבו - ןילופב בונכ'צ ריעהמ הריעצ ,הטובור
ךכו ,ץפנ-רמוח לש תונטק תויומכ איצוהל ומיכסה תורענה .'ןוינוא'ב תודבועה תועצמאב
ודנמוקרדנוזל ןה ץיוושוא לש יזכרמה הנחמב תיללכה תרתחמה ידיל ןה רמוח עיגה
.הלעפהל ןכומ שקומ רמוחהמ ןיקתהש ,החמומ היה ודנמוקרדנוזב .ואנקריבב
,ןילופ ,ןווי) תונוש תובכשו תונוש תוצרא יאצוי ,םיללמוא םדא-ינב ,ודנמוקרדנוזה ישנא
ישנא לש ןיערג התוויה םישנא לש הלודג הצובק .םהיניב םיצימא םירשק ורצי .(הירגנוה
-לע ומשרנש ,םינמוימ תוממוקתהל ומדקש םימיה לע םיעדוי ונא .תוממוקתהה תא וניכהש ,דוס
ירחא ואצמנו תופרשמה חטשב המדאב ונמטוה ,יקסבודרגו לטנבל ודנמוקדנוזה ישנא ידי
.המחלמה

העבתש ,תיללכה תרתחמה לש תוארוהל תייצל אל םגו רתוי תוכחל אל וטילחה ודנמוקרדנוזה
וסרה ,3 'סמ םוירוטמרקה תא םיממוקתמה וצצופ רבוטקואב 6 םויב .םמוקתהל אלו ןיתמהל
תובקעבש ,ופיצ ודנמוקרדנוזה ישנא .םוקמבש ס"סה ישנאו ופאקה תא וגרהו םינקתימה תא
וראשנ םה םלוא ;תוממוקתהל ואנקריבב םיריסאה ינומה ופרטצי םדי-לע הזרכוהש הדירמה
רובעל ןויסנב ,חטשב ורזפתהו תורדגה תא וצרפ םה .םמצע תוחוכב טלמיהל וסינו םידדובמ
ויה ץיוושואב .רותסמ שמשל לכויש ,קחורמ רוזיאל עיגהלו הנחמל ביבסמ הרימשה תעבט תא
לחהו ס"סה תוחוכ לש סויג ךרענ תוממוקתהה תלחתה םע דימו ,הנחמה תווצב ס"ס ישנא תואמ
.ותמוהו םיחרובה לכ וספתנ ,תעגמ ונתעידיש לככ .ינשקע ףדרמ

.הדירמה ירחא תוקחתהל ידכ םידחוימ םירקוח וליעפה םיצאנה .השרפה המייתסנ אל ךכב ךא
תשורחה-תיבב ורוקמ ,םוירוטמרקה ץוציפב ושמתשה ובש ,ץפנה-רמוחש ,הלגתנ הרהמ דע
ה'זור לש המש תא הרסמ ןהמ תחאו ,ורסאנ ,ץפנה-רמוח םלואב ודבעש ,תורענה .'ןוינוא'
התחמתהש ,ץיוושוא לש תיטילופה הקלחמב םישק םייוניעב הדמע הטובור םלוא .הטובור
תודבועמ תונב שולש דוע םע דחי .שיא הריגסה אלו ,םיסונמו םיקהבומ תרתחמ ישנא תריבשב
.הנחמה חטשב םידקפימה רכיכב הילתב גרוהל הטובורה'זור האצוה 'ןוינוא'