הנבוקב תודגנתהה


תועונת ישנא לש תוצובק הנבוק וטיגב ושבגתה המחלמה ץורפ רחאל םינושארה םישדוחב
המחלמה ץורפ רחאלש הנושארה הפוקתב .תרתחמב תויטסינומוק תוצובקו תוינויצה רעונה
הפוקת התיה 1942 תנש ךשמב ךא ,םימורגופו םיזכורמ גרה יעצבמ ויה תיטייבוסה-תינמרגה
יגיצנ תא ףיקהש ,'תוננוגתהלו הלצהל ירוביצ דעו' םקוה 1943 סראמב .תיסחי העיגר לש
ןכ .אובחמ םוקמ םהל אוצמל ןתינש ,םישנאו םידלי תלצהל רתחו תרתחמב םינושה םיגלפה
,תינכט-תיאבצ הדעו המקוה דעווה דיל .רעיל םיכרד תייוותהו תוננוגתה ןוגראל דעווה רתח
.םירזגמ הנומשל וטיגה קלוח היפל ,תינכות הדבוע .הנבוק וטיגב יברק חוכ ןגראל הלחהש
זכרתהל התיה הדיתע ,תינכותה יפל .תיברק הדיחי דמציהל התיה הכירצ הזכ עטק לכל
,תיללכ היצקא עצבל םינמרגה אוב םע .תיחרזאה היסולכואה םג הנכסה תעשב הלא תודוקנב
םינמרג םילייח דימשהל התיה הנווכה .םהלש עטקב הלועפל סנכיהל םימחולה ויה םיכירצ
וטיגה לובג תברקבש תויברקה תוצובקל רשפאל ,ינמרגה חוכה תא קתרל ,רשפאה לככ םיבר
.וטיגה תייסולכואמ רשפאה לככ םיברל החירב ךרד חותפלו רדגה תא ץורפל

ןיבו תרתחמה תוחוכ ןיב הנבה הנבוק וטיגב הררש ,םירחאה תואטיגבו הנליוובכ אלש
'א ר"ד ,ושאר דוחייבו ,תירוביצ תוירחא ילעב םישנא ולעפ טארנדויב .הרטשמהו טארנדויה
םלישו תרתחמה תדובעל ליעפ ףתוש היה ,ר"תיב שיא ,ןיול השמ ,הרטשמה שאר םג ;סקלא
.וז ותוליעפ דעב ,וירבחמ םיבר םע דחי ,וייחב

תא ןושארה בלשב ןגראש ,יטסינומוק גיהנמ ,ןילי םייח היה הנבוק תרתחמב תיזכרמה תומדה
ןכמ רחאל חילצה וטיגה ןמ ולש תוברה תואיציב .'יטסישפ-יטנאה ןוגראה' תרגסמב וישנא
העונתה לע םינוממה םעו וטיגל ץוחמ תיטסינומוקה תרתחמה םע ליעי רשק םיקהל
לחוהו ,קשנ לש תמיוסמ תומכ הזכור וטיגב .רוזיאב הלעפש ,םיטייבוסה חוקיפבש תינזיטרפה
ולעוה ץוחב יטסינומוקה זכרמה יגיצנ םע םירשקה תורבגתה םע ךא .תוילוחה לש םינומיאב
תוצובקה .הז ןוויכב לועפל הלחה הנבוק וטיגב תרתחמהו ,רעיל האיציל תוינכותה
תורמשמב ולקתנ ,םיכרדב ועת ןה .ןדעיל ועיגה אל ,הבוטסוגוא תורעיל ואציש ,תונושארה
.םיאטיל םיבשות ידי-לע ורגסוהו םיינמרג

ודרפוה םידכלנהמ םישנא 15 -כ .םישק םייוניע ורבעו ופאטסגה ידיל ולפנ םישנאה תיברמ
תופוגה תפירשב קוסעל וצלואו - תוינומהה תוחיצרה וכרענ םש - 9 טרופל ורבעוהו ראשהמ
ןה הנבוקמ תרתחמה ישנא ןה הב םיפתוש ויהש ,החירב הנגרוא 9 טרופב .םיחצרנה לש
שדחמ ואצי ןמז רחאלו ,הנבוקל ורזח הצובקהמ שיא 11 .םוקמב םיטייבוסה םייובשה
וסינ םיצאנה .אלכב 21 דוע וראשנ ,הבוטסוגואל ואציש ,םישנאהמ .יקינדור תורעיל
ואצוה םימיה דחאבו ,םדיב הלע אל רבדה ;וטיגב ןוגראה לע עדימ םהמ איצוהל םייוניעב
ןה האיציה הנכוה םעפה .שדחמ הלועפה הנגראתה הבוטסוגוא ןולשכ רחאל .גרוהל םיריסאה
90 -כ) יקינדור תורעיל ועיגה ןכא םיאצויה בורו ,הנוכנ הרוצב ץוחב וה וטיגב
םימחול 120 -כ ואצי בוצק ןמז ךות .םתלבקל סיסב רשכוה םש ,(הנבוקמ םירטמוליק
ןה לעפ ןילי םייח .םימחול 300 דע 200 -מ - לכה-ךסבו ,םישנא 30-20 לש תוצובקב
ידי-לע ספתנ וטיגל ץוחמ תולועפה תחאב .ךרדה תחטבהבו האיציה ןוגראב ץוחב ןה וטיגב
.דוע בש אלו םינמרגה

,רעיהו וטיגה ןיב דימתמה רשקה םלוא .וטיגה ךותב המיחל התיה אלו ,דרמ היה אל הנבוקב
רעיל וטיגהמ תוחוכה תמירז ךשמהל רעיב םישנאה וליגש ,הגאדהו רעיל וטיגה שיגהש הרזעה
.תינזיטרפה המחלמה ךרעמב ישממ ףתושל וטיגה תא וכפה הלא לכ -