ד ר מ ה - ב ו כ ו ט ס נ 'צ


םשמו ,השראווב םחולה ידוהיה ןוגראה םע עגמו םואית ךות םקוה בוכוטסנ'צב םחולה ןוגראה
תויצולחה תועונתה ירבח תא ללכש ,ןוגראה .םידדוב םיחדקא - ןושארה קשנה עיגה םג
םיכרדב קשנ גישהל הסינ ,תונושה תוגלפמה ישנאמ םיריעצ ןכו ,םיביטקלוקב תוזכורמה
.םיחדקא ונקנ ,וטיגב םידימא םידוהימ היפכו עונכש יעצמאב גשוהש ,ףסכ תרומת .ולשמ
םירשעכל ללוכה קשנה ןסחמ עיגה לכה-ךסב .תימצע תרצותמ םינומיר תיישעת םג החתופ
.םינומירו םיבור ינש ,םיחדקא

לש הילוח .וטיגה ישנא ודבע םהבש ,שומיחל תשורחה-יתבב הלבח תולועפ ועציב ןוגראה ישנא
ברקב הדמעו ינמרג רמשמב הלקתנ ,לזרבה-תליסמ תא שקמל המצע לע הלביקש ,ןוגראה ישנא
תוחוכ םע רבחתהל המגמ ךותמ ריעהמ ואצי בוכוטסנ'צ ישנא לש תוצובק יתש .הז רמשמ םע
יחילשל םש התפיצו ץ'זיזדניימל התנפ ,שיא םיעבראכ התנמש ,הנושארה הצובקה .םינזיטרפה
ועלקנ הצובקה ישנא תיברמ .ללכ ועיפוה אל וללה ךא - (םינלופה םיטסינומוקה) ר"פפ
,םישנא הרשעכ התנמש ,הינשה הצובקה .בוכוטסנ'צל ורזח םהמ םיטעומ קרו ,םוקמב היצקאל
.לופצינוק תוביבסב רעיה הצקב םוקמב המצע תוחוכב זחאיהל תואקתפרה רחאל החילצה
תונויסנ ךות דמעמ וקיזחה םידחא קרו ,םינלופ תורובח ידי-לע וחצרנ הצובקה ישנא תיברמ
.חטשב לועפל

םימחולה ןיב הנושאר תניוזמ תושגנתה בוכוטסנ'צ וטיגב הכרענ 1943 ראוניב 4 -ב
םיסנכתמל .וטיגב ןמוסמ םוקמב זכרתהל םידוהיה ןמ קלח לע וויצ םינמרגה .םינמרגהו
םימחול ינש ולפנתה הז קשנב .ןיכסו דחא חדקא - קשנ םהידיבו ,םימחול לש הצובק הפרטצה
ינש .םידמב יצאנה תא רקד ,רנייפ םשב םחול ,ןיכסה לעבו ,לעפ אל חדקאה .םינמרגה לע
.הרושה ןמ ואצוהש םידוהי 25 םמעו ,ורונ םימחולה

עיגהל היה ןתינ .קשנה תא ןהב ואיבחהו וזכירו ,בטיה תווסומ תורהנמ וניכה םימחולה
- ברק ךורעל התיה תינכותה .וטיגל ץוחמ לא ןכרד תאצלו ,םיינוציקה םיתבהמ ןהילא
.תורהנמה ךרד טלמיהל וירחאלו

היה םהמע.תורהנמב וזכרתה םימחולה .תשמשממה היצקאה לע תועידי ועיגה ינויב 25 -ב
םימחולה .וטיגב לודגה דרמה לע םיטרפ םימחולל רפיסו השראוומ עיגהש ,ןמלופ קראמ
ליגרכ להנתמ לכהש ,ץוחבמ רסמנ תועש לש הבישי רחאל םלוא ,ברקל םיכורד ויה םיזכורמה
.היצקאב םיצאנה וחתפ העש רובעכ .לטבתה סויגה .אוש-תקעזא הארנכ התיה הקעזאהשו
ןוגראה לש זוכיר תודוקנ וויהש ,םיתבה לע הפקתהו תויריב הוולמ התיה וטיגל הרידחה
לע ,הארנכ ,ועדי םיצאנה .תורהנמל עיגהל םדיב הלעש ינפל ,ולפנ םימחולהמ םיבר .םחולה
תרחמל .ודבאתהו ולפנ םידוכלה םימחולה .םינומירב םיחתפה תא ופיקתהו תורהנמה םוקימ
רחאל .רעיל עיגהלו הצוחה ץורפל ,קשנה תא לוטיל ,םינפב ןיידע הראשנש ,הצובק הטילחה
.םיצאנה ידי-לע םוקמה ףקוה ,םינורחאה תשש קר םינפב וראשנו ,םישנאה תיברמ ובזעש

ואיצוהש רחאל .רמ תוננוגתה-ברקב םימחולה תשש ודמע םהידיב דחא ןומירו םיחדקא ינשב
רפיסש ,לאבאל רטושה עצפנו ,דחא יאופטסג לפנ .ןומירב ושמתשה ,םיחדקאה ירודכ לכ תא
וכישמה םימחולה תשש ...םידוהי םילעופ המכ ינזואב הזה ברקה יטרפ תא ויפ ומב ךכ-רחא
.םלוכ ופסנ ףוסבלו ,דבלב םינבאב קר ,קשנ ילב רבכ ,ברקב