תודגנתהה - ה ו ו כ א ל


2,300 -כ הבו ,קסניפל חרזממ ,היסלופ לש יתציבה רוזיאב תנכושה ,הרייע - הווכאל
ר"תיב ,ינויצה רעונה - רעונה תועונת יכינח לש העפשהה תרכינ התיה הרייעב .םידוהי
תושיגפ ומייק רעונה תועונת ישנא .1942 לירפאב םקוה םוקמב וטיגה .ריעצה רמושהו
ףקוה 1942 רבמטפסב 3 לש הלילב .'וכו םינושלק ,םישיטפ ,םינזרג - רק קשנ וניכהו
,םינושארה ןיב ויה םמצע םהו ,וטיגה יתב תא תיצהל הארוה ונתנ טארנדויה ישנא .וטיגה
ןזרגב ושאר תא קסיר ,ינמרג לע קניז ,ןי'צכור קחצי ,םיריעצה דחא .שאב םהיתב תא ולעהש
רשא ידי-לע ףקתוה רחא ינמרג .רודכ ותוא גישה ,היחשב וכרד תא ותושעב .טלמיהל הסינו
דימ הבור ףטח ,םייח ,חצרנה לש ויחא .שאב חותפל קיפסה ךא ,ןזרגב אוה ףא ןיוזמה ,ץפח
וריטמה םהירזועו םינמרגה .האיציה ךרד לע רעתסה ןומהה .רעשה לע רעתסהו םינמרגה דחא
ירחא דיצב :הלחתה תניחבב קר היה החירבה לש טקאה םלוא .וטלמנ שיא 600 -כ ךא ,שא
קר .תורעיל ךרדה תא עיקבהל וחילצה 120 -כ קרו ,הביבסה ירכיא קלח ולטנ םיטלמנה
המיחל חור וחיכוהש תורמל .קשנ גישהל עבתנו תוינזיטרפ תודיחיל לבקתנ הלאמ קלח
םתיברמו ,הביבסבש ינזיטרפה חוכל ףרטצהל םהל ןתינ אל ,תודגנתהה תלועפב ונייטצהו
םהל ןתינ םרטב דוע ,וחצרנו ולפנ םבור בור .רעיב תבותכ םמצעל שקבלו טטושל וצלאנ
.םייחב ראשנ םינזיטרפה ןיבמ ץמוק קר .םחליהל יוכיסה